Tallinna Pääsküla Gümnaasium

Läbi arutatud ja kinnitatud ÕN protokoll  25. august 2018 nr 3.1-9/5

 

 

 

Tallinna Pääsküla Kool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLDTÖÖPLAAN

 

2018 / 2019

 

 

 


SISSEJUHATUS

 

Tallinna Pääsküla Kooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta töö kokkuvõttest.

 

 

ÜLDEESMÄRGID

 

 

ÕPPEAASTA TEGEVUSED JA ÜLESANDED VALDKONNITI

 

Õppeaasta tegevused on planeeritud viide valdkonda:

  1. Eestvedamine ja juhtimine
  2. Õppe-kasvatusprotsess
  3. Personalijuhtimine
  4. Koostöö huvigruppidega
  5. Ressursside juhtimine

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 

Kooli laiendatud juhtkonna (direktor, õppejuht, huvijuht, sotsiaalpedagoog, haridustehnoloog, juhiabi, infojuht, majandusjuht, eripedagoog) nõupidamised toimuvad esmaspäeviti kell 12.30. Arutatakse ja võetakse vastu otsused algava koolinädala kohta. Juhtkonna nõupidamistel vastuvõetud otsused ja info edastatakse õpetajatele iganädalastel infokoosolekutel (esmaspäeviti kell 14.00)

 

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

1.      Kooli areng

2.      Kooli dokumentatsiooni uuendamine

3.      Info juhtimine

 

Ülesanded ja tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Õppenõukogu tegevuse kavandamine

·         Kooli põhitegevuse dokumentidele arvamuse andmine ja sisehindamise tulemuste arutelu

·         Klassi lõpetamine

·         Kooli lõpetamine

·         täiendava õppetöö lõpetamine, kokkuvõte 2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustööst, kooli algusega seotud dokumentide läbiarutamine ja kinnitamine

 

11.03.2019

 

05.06.2019

19.06.2019

28.08.2019

 

 

Direktor, õppejuht

Töökorralduslike dokumentide uuendamine

·         dokumentatsiooni korrastamine ja parendamine

·         tarifikatsiooni koostamine

·         kooli veebilehe uuendamine

·         eKooli päevikute sisseseadmine

·         EHIS registrite korrastamine

 

August – oktoober 2018

 

August 2018

August – detsember 2018

August 2018

Vastavalt nõuetele

Direktor, õppejuht, juhiabi, HEV koordinaator, haridustehnoloog

Direktor, õppejuht

Infojuht

Haridustehnoloog

juhiabi

·         Ainekodade töökavade ülevaatamine ja parendamine

August 2018 – juuni 2019

Ainekodade juhid, Õppejuht, Huvijuht

·         Juhtkonna koolitused, konverentsid, projektid

Pidev

Laiendatud juhtkond

Info juhtimine

·        Laiendatud juhtkonna koosolekud

·        Töötajate koostööaeg

·        Kooli kodulehe uuendamine

·        Kooli Facebooki lehe haldamine ja info uuendamine

·        Elektroonse kalendri laiemapõhjaline kasutamine

·        Vanematekogu kui infokanal

 

Esmaspäeviti  kell 12.30

Esmaspäeviti kell 14.00

Pidev

Pidev

Pidev

Pidev

 

Direktor

Direktor, õppejuht

Huvijuht, infojuht, haridustehnoloog

Huvijuht

Haridustehnoloog

Juhtkond

 


2. PERSONALIJUHTIMINE

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

1.      Personalivajaduse hindamine

2.      Õpetajate valmisolek kujundava hindamise rakendumiseks

3.      MÕK-i meetodite seire

4.      Arenguvestluste läbiviimine personaliga

 

Ülesanded ja tegevused

Aeg

Vastutav isik

Töölepingud ja ametijuhendid

·         töölepingu lisalehtede uuendamine

·         Ametijuhendite uuendamine ja kaasajastamine

August 2018

Direktor, juhiabi, õppejuht

Uued õpetajad, mentorlus

·         Tunnivaatlused uute õpetajate toetamiseks ja abistamiseks

·         Uutele õpetajatele mentori määramine

·         VEPA programmiga liitumine ja selles aktiivne osalemine

 

Õppeaasta

Õppeaasta

Õppeaasta

 

Direktor, õppejuht

Direktor, õppejuht

Direktor, I. klasside õpetajad

Personalivajadus

·         Personalivajaduse väljaselgitamine 2019/2020 õppeaastaks

 

Märts – mai 2019

 

Direktor

Erinevate kooliastmete aineõpetajate ja klassiõpetajate koostöö ja sisekoolitused

·         Töötavad õpetajate koostöögrupid

·         Ühiskoolitused

·         Koolitustelt saadu jagamine kolleegidelt kolleegidele

·         Kolleegi tundide külastamine ja tagasisidestamine

 

Alates september 2018

Jooksvalt

 

Õppejuht, direktor

Arenguvestlused, tagasisideküsitlused, riskianalüüs

·         Oma töö analüüs ja parendusvaldkonnad

·         Uute eesmärkide püstitamine

·         Personaalse koolitusvajaduse väljaselgitamine

·         Arenguvestluste läbiviimine

 

Õppeaasta

 

 

 

 

Direktor, õppejuht, majandusjuht


3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

1.      Rahulolu-uuring õpilaste ja lastevanemate hulgas

2.      Koolielu kajastamine meedias

3.      Koostöö Tallinna Ülikooliga (projektid)

4.      Koostöö KOViga

5.      Koostöö teiste haridusasutustega

 

Ülesanded ja tegevused

Aeg

Vastutav isik

Koostöö hoolekoguga

·        Hoolekogu liikmete valimine ja koosseisu kinnitamine

·        Osalemine hoolekogu töös

September 2018

2018/2019 õppeaasta

Direktor

Koostöö lastevanematega

·        1. klassi tulevate laste vanemate koosolek

·        Lastevanemate üldkoosolek

·        Koostöö lastevanematekoguga

·        Lastevanemate koosolekud klassides

·        Ümarlaudade korraldamine

·        Rahulolu-uuring

 

August 2019

September 2018, mai 2019

Alates oktoober 2018

Sept.  – okt.  2018

Vajadusel

Kevad 2019

 

Direktor

Direktor, õppejuht

Juhtkond, hoolekogu

Klassijuhatajad

Sotsiaalpedagoog, eripedagoog

Haridustehnoloog, direktor

Koostöö kogukonnaga

·         Avatud uste päev

·         Isadepäeva ralli

·         Helkuraed

·         Jõululaat

·         Jõulukontsert

·         Koolivisioon

·         Emadepäeva üritus

·         Kevadkontsert

 

7.september 2018

8. november 2018

22. november 2018

18. detsember 2018

19. detsember 2018

Jaanuar 2019

22. mai 2019

 

 

Huvijuht

 

Koostöö teiste haridusasutustega

·         Tallinna Ülikool

·         Pääsküla Noortekeskus

·         Nõmme huvikool

·         Nõmme üldhariduskooli

·         Õpetajate maj

·         Nõmme Lasteaiad

·         TÕNK (õppenõustamine)

·         Rajaleidja keskus

·         Tallinna linna- ja erinevate valdade spetsialistid(lastekaitse, haridusnõunik, sotsiaalpedagoog)

·         Politsei- ja Piirivalveamet (noorsoopolitsei)

 

õppeaasta

 

Juhtkond


4. RESSURSSIDE JUHTIMINE

 

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

1.      Eelarve koostamine arvestades uues õppekavas sätestatud nõudmisi füüsilisele õpikeskkonnale, sealjuures eriti õpikutele ja töövihikutele

2.      Õppevahendite kogu täiendamine arvestades uues õppekavas sätestatud nõudmisi

3.      Säästlik ja keskkonnateadlik majandamine

 

Ülesanded ja tegevused

Aeg

Vastutav isik

Inventuuri teostamine

Nov-dets 2018

Infojuht, direktor

Hädaolukorras käitumise plaani kaasajastamine

okt

majandusjuht

2020 eelarve koostamine

August 2019

direktor

Eelarveliste ressursside ülevaatamine

Pidev

Direktor

2019. aasta eelarve koostamine

august 2018

Direktor

Infotarkvara uuendamine

Uute programmidega liitumine

Pidev

Direktor, haridustehnoloog, infojuht

Olemasolevate õppevahendite ülevaatamine ja vajadusel uuendamine, kaasajastamine

Pidev

Direktor, õppejuht


5. ÕPPE-KASVATUSTÖÖ

Õppe-kasvatustöös pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

1.      Õpetaja ametijuhendi ja klassijuhataja tegevusjuhendi nõuete järgimine

2.      IKT-l põhinevate õppemeetodite (sealhulgas e-õppe) arendamine

3.      Tähelepanu pööramine tervisekasvatusele (ennetustöö)

4.      HEV - Õpilaste eripära arvestamine lähtuvalt individuaalsusest, andekate õpilaste toetamine, õpiabi.

5.      Liikluskasvatus

6.      Aineolümpiaadidest osavõtt

Klassijuhatajatöös pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

1.      Arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja lastevanematega

2.      Kooli kodukorra täitmine

3.      Viisakas käitumine (tervitamine, teietamise kohustuslikkus, viisakas kõnepruuk) ja teiste üldiste kõlblusnormide järgimine. Esteetiline kasvatus (koolimaja ja kooli vara hoidmine)

4.      Väärtushinnangute kujundamine

 

Ülesanded ja tegevused

Aeg

Vastutav isik

Õppetegevuse kavandamine

Regulatsiooni juhendite üle vaatamine, vajadusel uuendamine

Töökavade uuendamine

August - september

September, Detsember

 

Õppejuht

Õpilase arengu toetamine

·         1. – 2. klass tagasisidestav hindamine

·         3.- 4. klassis – hinne ja tagasisidestav sõnaline hinnang oskusainetes

·         I ja II kooliastmes rakenduva kujundava hindamine analüüsimine, hindamiskriteeriumite korrastamine

 

Alates september 2018

 

õppeaasta

Õppejuht

Erinevate õpiplatvormide seire ja juurutamine

õppeaasta

Õppejuht, haridustehnoloog

Õpilaste eripära arvestamine lähtuvalt individuaalsusest, andekate õpilaste toetamine, õpiabi.

õppeaasta

HEV koordinaator, eripedagoog, õppejuht

Arenguvestlused

õppeaasta

Klassijuhatajad, õppejuht

Ainevõistlustel osalemine sh spordivõistlustel

õppeaasta

Õppejuht, aineõpetajad

Ainenädalate, ainepäevade korraldamine

Spordi- ja liikumispäevad

õppeaasta

Aineõpetajad, huvijuht

(vähemalt 2 korda õ/a)

Kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuht

Liiklusohutusalased loengud

Õppeaasta

Huvijuht, klassijuhatajad

MÕK

·         Tagasisidestav hindamine

·         Õppekäigud

·         Õuesõpe

·         Lennuülesus

·         Valikained põhikoolis

·         KIK jm programmides osalemine

Õppeaasta

Õppejuht

Aineõpetajad

Klassiõpetajad

Loovtööd III astmes

·         Loovtööde teemade ja juhendajate valimine

·         Loovtööde esitlemine

 

Okt - dets

Aprill mai

 

Õppejuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Uurimistööd gümnaasiumis

·         Uurimistöö teemade ja juhendajate valimine

·         Uurimistööde kaitsmine

 

Sept. – okt.

20. mai

 

Õppejuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Gümnaasiumi komplekseksam

Mai 2018

Õppejuht, aineõpetajad

 


 

ÜRITUSTEPLAAN 2018/2019

Kuu

Üritus

Vastutajad

September

 

 

1.09

Aabitsapidu, aktus

Huvijuht

7.09

Huviringide laat

Huvijuht

24.-28.09

Euroopa Spordinädal Sportlikud energiavahetunnid.

Kehalise õpetajad

Sept. -juuni

TPG Challenge

Õpilasesindus, huvijuht

27.09

1. klasside kabeturniir

H. Jahu

Oktoober

 

 

8.-11.10

Projekt „Keelekasutus  meedias“  6.-8. kl                                       

Eesti keele õpetajad

1.10

Rahvusvaheline muusikapäev. Kontserdid õpilastele vahetundides

Muusikaõpetajad

5.10

7.-12. klassi õpilased on õpetajatepäeva raames Nõmme lasteaedades abis.

Huvijuht

8. 10

Õpetajatepäev.

12. kl, klassijuhataja, huvijuht

1.-6.10

Ettevõtluse teemaline loeng  11. klassile

Huvijuht

5. 10

ÕE ühisüritus- meeskonna motivatsioon ja ABC

Huvijuht

8.10-12.10

Leivanädal algklassides

Algklasside õpetajad

18.10

TPK Challenge jooksukabe

ÕE, H. Jahu, huvijuht

29.10-31.10

Töötukassa töötoad -karjäär

Huvijuht

30.10

Algklasside kabevõistlused

H. Jahu

31.10

Halloween (õudusfilmiõhtu ja tegevused inglise keele tundides)

Inglise keele õpetajad

November

Karjäärikuu

 

 

Teater algklassidele

Huvijuht

14.11

Mardi- ja Kadripäeva trall 1.-4. Klassile

Algklasside õpetajad

19.- 23.11

Kooli 33. sünnipäeva nädal;  Muusikalised teemapäevad seoses  kooli  sünnipäevaga

Muusikaõpetajad, huvijuht

6.11

Kooli meistrivõistlused kabes’

H. Jahu

22. november

TPK Challenge laululahing

ÕE, muusikaõpetajad

26.11-30.11

Koolimaja kaunistamine

Huvijuht, kunstiõpetajad

26.-28.11

Mõttespordi online olümpiaad koolidele Vint.ee.

Haridustehnoloog

Detsember

Jõulukuu

 

3., 10., 17. 12

Advendi tähistamine algklassidele.

Algklasside õpetajad

5.-9.12

Keeltenädal

Inglise keele õpetajad

 

TPK Challenge 3. voor

ÕE

10.-14.12

Omaloominguvõistlus 5. -9. klass                                  

Eesti keele õpetajad

 

Klassidevahelised  võistlused spordis

Kehalise õpetajad

12.12

Jõulukontserdi peaproov Kaarli kirikus

Muusikaõpetajad, huvijuht

17. 12

ÕE jõulutervitus+ piparkoogid

ÕE, huvijuht

18. 12

Jõululaat

Huvijuht

19. 12

Jõulukontsert Kaarli kirikus kell 10.00

Muusikaõpetajad, huvijuht

20.-21.12

Klasside jõulupeod

klassijuhatajad

20.12

Algklasside jõulupidu , II kooliastme jõulupidu

Huvijuht, klassijuhatajad

Jaanuar

Vaimse tervise kuu

 

28.01

Osavusvõistlus 3.-5. klassi õpilastele

Kehalise kasvatuse õpetajad

 

Teadusvahetund algklassidele

H. Eerik

 

Algklasside matemaatikapäevad

Klassiõpetajad

15.01

TPK Minivisioon

Huvijuht

19.01

TPK Challenge 4. Voor

ÕE

21.01-01.02

Vaimse tervise nädal

Huvijuht ja 11. kl õpilased

22. 01

TPK Koolivisioon

Huvijuht

31.01

Rakett 69

H. Eerik

Veebruar

Sõbrakuu

 

12. 02

TPK Challenge 5. Voor

ÕE

18.-21.02

Omaloominguvõistlus  „Minu Eesti“  5. -9. klass                                

Eesti keele õpetajad

 

Esseekonkurss „Minu Eesti ja mina“   11. -12. kl

Eesti keele õpetajad

14. 02

Sõbrapäev .  Sõbrapostkast, fotonurk- sõbrapildid. Õpetajatele sõbra vahetunni korraldamine. Algklasside sõbrapäeva disko

ÕE, huvijuht

 

Uisupäev

Kehalise õpetajad

22. 02

Vabariigi aastapäeva tähistamine

Huvijuht, muusika õpetajad

Märts

 

 

5. 03

Vastlapäeva tähistamine algklassides

Klassiõpetajad

11-15. 03

Emakeelenädal (Võistlused, viktoriinid, luulehommik gümnaasiumile, ilukirjapäev jm)

Eesti keele õpetajad

14.03

Kuldvillak TPK Challenge 6. voor

ÕE

12.03; 13.03

Kohtumine kirjanikuga 9.-12. klass                               

Huvijuht

 

Parima emakeeletundja konkurss 5. -9. klass

Eesti keele õpetajad

27.03

TPK playback

Huvijuht, ÕE

14.03

Matemaatika  võistlus „Känguru”.

Matemaatika õpetajad

Aprill

NUTIKUU: nutitunnid, nutikad üritused, nutikoolitused õpetajatele.

ÕE, Huvijuht, aineõp., klassijuh., huvijuht, haridustehnoloog

2.-5.04

Maailma tervisepäeva plakatikonkurss 5.-9.kl                                   

Eesti keele õpetajad

 

Naljanädal algklassidele

Klassiõpetajad

 

Tervisenädal

Klassiõpetajad, Med.õde, huvijuht

11.04

TPK Challenge 7. Voor

ÕE

15.-17.04

Matemaatika päevad

Matemaatika õpetajad

18.04

12. klassi lõpukella aktus

Huvijuht 11. Klass

29.04

Üle-Nõmmeline Jooksukabe võistlus

Heinar Jahu, Huvijuht

 

 

 

Mai

 

 

9. 05

Euroopa päev

Inglise keele õpetajad

 

Emadepäeva üritus algklassidele

Algklassiõpetajad, huvijuht

13.-17.05

Loodusteaduste nädal, Rakett 69

H.Eerik, D. Vaik

22. 05

Kooli kevadkontsert  ja õpilastööde näitus.

Huvijuht , muusikaõpetajad

30. 05

9. klassi lõpukella aktus.

Huvijuht 8. klass

Juuni

 

 

 

Klassiekskursioonid või aastalõpu üritused

Klassijuhatajad

7. 06

Viimane koolipäev, aktused ja tunnistused.

Huvijuht

20. 06

9. klassi lõpuaktus kell 12.00 , 12.klassi lõpuaktus 14.00

Huvijuht 8. Klass ja 11. klass

 

Õpilasesinduse ühisüritus

ÕE, huvijuht