KÄSKKIRI

 

Tallinn

              18.09.2023 nr 3-1/22/2 2023

 

 

 

Ametiseisundit omav ametikoht Tallinna Pääsküla Koolis

 

Korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 2, Tallinna Pääsküla Kooli põhimääruse § 22 lg 2 p 22 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ ning tulenevalt Tallinna Linnakantselei  „Korruptsiooni ennetamise juhendist“.

 

1.      Kinnitan Tallinna Pääsküla Koolis korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit omavate ametiisikute nimekirja alates 18.09.2023:

 

1.1 Pedagoogiline personal, sh õpetajad, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija, eripedagoog, õpiabirühmaõpetaja.

1.2. Muu personal, sh majandusalajuhataja, infojuht, huvijuht, raamatukoguhoidja, haridustehnoloog, finantsspetsialist.

 

2.  Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on direktor ja majandusjuhataja.

  

3.  Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutav isik on Tallinna Pääsküla Kooli direktor, kes informeerib töötajaid ametiseisundist.

 

4.  Käskkiri tehakse teatavaks p 1. nimetatud töötajatele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Truu

direktor