Ühiskonna õpetuse ainekava põhikoolis

Ühiskonnaõpetuse orienteeruv tundide jaotus teemade järgi.

Teema

6.klass

8. klass

9. klass

Demokraatia ja sotsiaalsed suhted

20

 

 

Töö ja tarbimine

8

 

 

Meedia ja teave

4

 

4

Mis sa õppisid ühiskonnaõpetuses

3

 

 

Mina kui isiksus

 

4

 

Mina ja teised

 

5

 

Kultuur

 

5

 

Religioon

 

5

 

Riik ja õigus

 

5

 

Kodanikuühiskond

 

5

 

Meedia

 

3

 

Rahvusvahelised suhted

 

4

 

Ühiskonna sotsiaalne struktuur

 

 

4

Ühiskonna institutsiooniline struktuur

 

 

4

Ühiskonna liikmete õigused

 

 

4

Demokraatia

 

 

4

Eesti valitsemise kord

 

 

4

Kodanikuühiskond

 

 

5

Majandus

 

 

6

Kokku

35

35

35

 

II kooliaste

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

 

6. klassi lõpetaja:

 1. teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;
 2. mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis, märkab probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;
 3. märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks, oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;
 4. teab Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone, kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus) ning nimetab erinevaid riigijuhtimisega seotud ameteid/elukutseid;
 5. teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks tuleb seadusi täita; teab, mis on lapse õigused ja vastutus;
 6. selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajaile; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista;
 7. mõistab inimeste iseärasusi ning teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ja valmis koostööks;
 8. toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat, tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana ning mõistab, miks erinevais ameteis töötamisel eeldatakse erinevaid teadmisi, oskusi ja isiksuseomadusi;
 9. oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;
 10. teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.

Sotsiaalsed suhted

Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus

Õpitulemused

Õpilane:

 1. seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik,võrdõiguslikkus ja sallivus;
 2. nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone;
 3. nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
 4. toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning nende rikkumise kohta Eestis;
 5. teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
 6. teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
 7. nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis.

Õppesisu

Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm).

Sooline võrdõiguslikkus.

Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere.

Euroopa riigid, Eesti naaberriigid.

 

Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus, koostöö

Õpitulemused

Õpilane:

 1. seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus,kodanikualgatusvabatahtlik tegevus;
 2. nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende tegevust;
 3. nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende tegevust;
 4. teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;
 5. toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub vajajatele abi.

Õppesisu

Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus.

Noorteorganisatsioonid.

Eakohased kodanikualgatuse võimalused.

Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused.

 

Demokraatia

Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine

Õpitulemused

Õpilane:

 1. seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigusseadus,demokraatia;
 2. iseloomustab demokraatia põhimõtteid;
 3. teab ja austab inimõigusi;
 4. teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;
 5. teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta;
 6. teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka käitumise kohta.

Õppesisu

Rahva osalemine ühiskonna valitsemises: arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud.

Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus.

Kohalik omavalitsus.

Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon.

Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne).

 

Koolidemokraatia, lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas

Õpitulemused

Õpilane:

 1. kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
 2. toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
 3. tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab õiguste ja vastutuse tasakaalu.

Õppesisu

Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses.

Kooli sisekord (kodukord).

Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal.

 

Töö ja tarbimine

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
 2. teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega plaanida;
 3. teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
 4. iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed ja ametid;
 5. selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
 6. oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.

Õppesisu

Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine.

Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas.

Teadlik, säästev tarbimine. Töökultuur ja tööeetika.

 

III kooliaste

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

9. klassi lõpetaja:

 1. teab demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele;
 2. määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena, vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas;
 3. teab ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning kaitseb inimõigusi, tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ja käitub sallivalt;
 4. tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke;
 5. tunneb Euroopa Liidu ülesehitust ja väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;
 6. selgitab üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses; teab, mis on avalik ja erasektor; teab maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;
 7. kaalub oma võimalusi tulevase töötajana ja ettevõtjana ning kavandab edasist haridusteed lähtuvalt oma võimetest, huvidest, teadmistest, oskustest ja hoiakutest ning valikuid väliselt mõjutavatest teguritest;
 8. hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana;
 9. oskab leida vajalikku teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid, arvestab autoriõiguste kaitset;
 10. teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta majandusele, kultuurile, keskkonnale jne;
 11. teab riigi juhtimis- ja haldusstruktuuride ameteid/elukutseid ning nende töö sisu ja arutleb selle üle, mis on olulised eeldused selle töö tegemiseks; valdab ülevaadet riigiteenistujaks kujunemise ja õppimise võimalustest.

Ühiskond ja sotsiaalsed suhted

Meedia ja teave

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamusavalik elueraeluajakirjandusvabadusajakirjanduseetikaautoriõigusautorivastutusreklaam,intellektuaalomandi kaitse (plagiaat);
 2. iseloomustab näidete varal avaliku ja eraelu piiride seadmist ning ületamist;
 3. avaldab arvamust ajakirjanduses käsitletavate probleemide kohta; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid probleemide kirjeldamiseks;
 4. teab reklaami funktsioone ja liike;
 5. tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab ja tsiteerib nõuetekohaselt.

Õppesisu

Raamatukogu, internet.

Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele, avaliku arvamuse kujundamine, meelelahutus jne.

Kommunikatsioonieetika, avaliku ja eraelu piir.

Turunduskommunikatsiooni funktsioon ja liigid: valimisreklaam, sotsiaalreklaam, kommertsreklaam jne.

Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- ja allalaadimine. Plagieerimine.

 

Ühiskonna sotsiaalne struktuur

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevusedsotsiaalne kihistuminesotsiaalne sidusussotsiaalne tõrjutusidentiteet,mitmekultuurilisus;
 2. märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;
 3. väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;
 4. väärtustab soolist võrdõiguslikkust;
 5. mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega.

Õppesisu

Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised, rahvuslikud, usulised, varanduslikud, regionaalsed jm.

Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus.

Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus.

Väärtused ja identiteedid. Mitmekultuuriline ühiskond ja selle võimalused ning probleemid.

 

Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, tulundus- või ärisektor, kolmas sektor

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik sektorriigiasutusavalik-õiguslik asutusärisektoreraettevõtemittetulundussektorsihtasutus;
 2. selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas;
 3. teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi.

Õppesisu

Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, kohalik omavalitsus, avalik-õiguslikud asutused).

Erasektor kui kasumile suunatud sektor.

Kolmas sektor kui mittetulundussektor. Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik töö, kodanikualgatused.

 

Ühiskonnaliikmete õigused

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigusedpõhiõigused;
 2. tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid;
 3. kirjeldab õiguste ja kohustuste, vabaduse ja vastutuse seost;
 4. tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust otsida abi.

Õppesisu

Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende tagamisel. Inimõiguste rikkumise ärahoidmine. Vägivald, kuritarvitamine, inimkaubandus jm.

Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused.

Lapse õigused, kohustused ja vastutus. Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. Inimkaubandus, tööorjus, seksuaalne ekspluateerimine jm. UNICEFi tegevus.

 

Riik ja valitsemine

Demokraatia

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism; võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, kodanikualgatus;
 2. selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende rakendamist riigivalitsemises;
 3. tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees); käitub demokraatia põhimõtete järgi;
 4. eristab demokraatiat ja autokraatiat, võrdleb demokraatliku, autoritaarse ja totalitaarse ühiskonna põhijooni;
 5. selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid.

Õppesisu

Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused.

Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus ja tasakaal.

Õigusriik. Kodanikuvabadused ja -õigused.

 

Eesti valitsemiskord

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseaduspõhiseaduslik institutsioon, põhiseaduslikud õigused, seadusandlik võimopositsioonkoalitsioontäidesaatev võimpresidentõiguskantslerriigikontrollkohalik omavalitsus (KOV), kohus, õigusakt; erakond, valimisedkodakondsuskodanikalaline elanik;
 2. tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ning iseloomustab Eesti riigi poliitilist ja halduskorraldust;
 3. mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda; oskab leida vajalikku õigusakti ning kasutada elektroonilist Riigi Teatajat (eRT);
 4. teab riigi- ja omavalitsusasutuste struktuuri, sh riigi- ja omavalitsusasutuste portaalide kasutusvõimalusi;
 5. tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsuse saamise tingimusi;
 6. selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid;
 7. teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on;
 8. nimetab Eesti parlamendierakondi;
 9. teab Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohustusi.

Õppesisu

Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu koosseis ja ülesanded. Valitsuse moodustamine ja ülesanded. Vabariigi President. Kontrollorganid: õiguskantsler, riigikontroll. Kohus. Kohalik omavalitsus.

Õigussüsteem. Eesti kohtusüsteem. Õigusaktide kasutamine. Alaealiste õiguslik vastutus.

Kodakondsus. Eesti kodakondsuse saamise tingimused. Kodanikuõigused ja -kohustused. Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide kodanikud, nende õigused ja kohustused Eestis.

Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti parlamendierakonnad.

Valimised. Valimiste üldine protseduur. Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad ehk valijad; nende rollid. Valimiskampaania. Teadlik hääletamine.

Eesti Euroopa Liidu liikmena. Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides.

 

Kodanikuühiskond

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid kodanikuühiskond, vabaühendus, kodanikuosalus, kodanikualgatus;
 2. iseloomustab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel;
 3. mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ning eesmärke;
 4. analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub lahendusi.

Õppesisu

Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd. Kirik ja usuühendused.

Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. Kodanikuajakirjandus. Vabatahtlik tegevus, kaasatus ühendustesse ja organisatsioonidesse. Noorte osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid.

Käitumine kriisioludes.

 

Majandus

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laeninvesteeringtarbijakaitse;
 2. tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu;
 3. analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi edasiõppimist ning karjääri plaanides;
 4. teab eelarve koostamise põhimõtteid, oskab arvutada netopalka;
 5. teab oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;
 6. kirjeldab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid ning ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega.

Õppesisu

Turumajanduse põhijooned. Nõudmine ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja kasum. Ettevõtluse vormid: aktsiaselts (AS), osaühing (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine maailmas.

Riigi roll majanduses: plaanimine ja regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, maksustamise põhimõtted. Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus maksumaksmine. Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus.

Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, tööturu meetmed tööandjaile ja tööotsijaile. Erinevast soost, erineva haridustaseme ning töö- ja erialase ettevalmistusega inimesed tööturul.

Isiklik majanduslik toimetulek. Eesmärkide seadmine ja ressursside hindamine. Palk ja palgaläbirääkimised. Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. Säästmine ning investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus.

9.klassi ühiskonnaõpetuse ainekava.

 

Õpitulemused

1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta;

toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele;

2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima

vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas;

3) tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel;

tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt;

4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja

omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab

kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise

põhimõtteid ja eesmärke;

5) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi

rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;

6) selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli

majanduses; mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb

maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;

7) hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab

oma karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning

tegevuse tagajärgi prognoosides;

8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust

tarbijana;

9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku

teavet ja vahendeid; ka sutab lihtsamaid uurimismeetodeid;

10)  teab,  mis  on  üleilmastumine  ja  toob  näiteid  üleilmastumise  mõjudest  majandusele,

kultuurile, keskkonnale jne;

 

Õppesisu

MIS ON RIIK

Riikide tekkimine, riigikorrad: monarhia, vabariik, totalitarism. Demokraatlikud ja

mittedemokraatlikud riigid.

RIIK JA VALITSEMINE

Demokraatia

Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused. Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus ja tasakaal. Õigusriik. Eesti valitsemiskord. Põhiseadus.  Põhiseaduslikud  institutsioonid.  Riigikogu  koosseis  ja  ülesanded.  Valitsuse  moodustamine ja ülesanded. Vabariigi President. Kontrollorganid: õiguskantsler, riigikontroll. Kohus.  Kohalik  omavalitsus.  Õigussüsteem:  Eesti  kohtusüsteem.  Õigusaktide  kasutamine.  Alaealiste õiguslik vastutus. Politsei. Kodakondsus. Eesti kodakondsuse saamise tingimused. Kodanikuõigused ja -kohustused.  Euroopa Liidu  liikmesriikide  kodanikud,  kodakondsuseta isikud  ning  kolmandate  riikide  kodanikud,  nende õigused ja kohustused  Eestis.  Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis.  Eesti  parlamendierakonnad. Valimised.  Valimiste üldine  protseduur.  Kandidaadid  ehk  valitavad  ja  hääletajad  ehk  valijad; nende  rollid. Valimiskampaania. Teadlik hääletamine.

MAJANDUS

Turumajanduse  põhijooned.  Nõudmine  ja  pakkumine.  Konkurents.  Tootlikkus  ja  kasum. Ettevõtluse  vormid:  AS,  OÜ,  FIE.  Ettevõtluse  roll  ühiskonnas. Ressursside  jagunemine maailmas. Riigi   roll   majanduses:   planeerimine   ja   regulatsioon.   Riigieelarve.   Maksud, maksustamise põhimõtted. Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus.  Aus maksumaksmine. Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus. Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja  rollid  töösuhetes.  Tööõigus.  Hõivepoliitika,  tööturu meetmed  tööandjatele  ja tööotsijatele. Erinevast soost, erineva haridustaseme ning töö-ja  erialase ettevalmistusega inimesed  tööturul.  Isiklik  majanduslik  toimetulek.  Eesmärkide  püstitamine  ja ressursside hindamine.  Palk  ja  palgaläbirääkimised. Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. Säästmine ja investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse  kaupade ja teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus.

RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID

ÜRO, Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, NATO, UNISEF. Eesti  Euroopa  Liidu  ja  NATO  liikmena. Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides.

GLOBAALPROBLEEMID

Globaliseerumine,  selle  plussid  ja  miinused.  Globaalprobleemid  ja  nende  võimalikud lahendused. Üksikisik globaalprobleemide lahendajana.