RÜTMIKA, AINEKAVA 1 klass, 1 tund nädalas.

1.      Rütmika õpetamise põhimõtted

Rütmika õpetamise eesmärgiks on arendada iga lapse individuaalsetest eeldustest lähtuvalt rühti, tasakaalu, koordinatsiooni, liikuvust, ruumi- ja rütmitaju.

Rütmika teotab õpilaste koostööoskusi, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, parema rühi- ja tasakaalu teket, koordinatsiooni oskusi ja aitab saavutada parema kehatunnetuse ning oskuse märgata ümbritseva looduse keskkonna rütme.

Rütmikatundides kasutatakse kehatunnetuse-, kontakti- ja kommunikatsiooniharjutusi.

Loovmänge ning -tantse, mille abil saab arendada nii õpilaste füüsilisi- ja vaimseid võimeid, kinnistada suhtlemise oskusi.

2.      Rütmika rõhuasetused

1. klassis luuakse arengukeskkond õpilaste kuulamis-, jälgimis-, matkimis-, mõistmis- ja lihtsamate korralduste täitmise oskuste parendamiseks.

Õpilased õpivad tunnetama oma keha ja liigutusi, luuakse arengukeskkond, mis toetab ruumitajumisele. Rütmitunde areng toetub suunatud individuaalse liikumise/liigutuste rütmile.

Harjutusi tehakse ja seeläbi õpitakse matkides, eeskuju järgi, luues seoseid aastaaegadega, teistes ainetes õpituga (tähestik, matemaatika, muusika õpetus) looduserütmidega jne.

Pöörates suurt tähelepanu ruumitaju arendamisele ja oma kehaasendi ning liigutuste kontrollimisele.

3.      Rütmika ainekava jaotus

Taotletavad õpitulemused:

ü  Liigub kooskõlas muusikaga või etteantud rütmiga.

ü  Sooritab ja loob ise kehatunnetusharjutusi vajalikus rütmis ja tempos.

ü  Liikumise kiirendamine ja aeglustamine; liikumissuuna muutmine.

ü  Liikumismängud, suudab jälgida mängujuhendit ja viia ise läbi lihtsamaid liikumismänge.

ü  Liigub: päkkadel ja kandadel, ületab takistusi, kõnnib tagurpidi ja küljele, tagurpidi kõnd, käte ja jalgade samaaegsed harjutused, hüppeharjutused paigal, jalad koos, harki-kokku hüpped, üle esemete, harjutused abivahenditega (hüpits, pallid).

ü  Kombineeritud harjutused kõnni-ja jooksusammudega.

ü  Sirutus – ja lõdvestusharjutused.

ü  Teab rivistumise märguannet ja suudab kiiresti sellele reageerida.

ü  Suudab hoida tantsimisel, harjutuste sooritamisel oma kohta rivis või ettenähtud kohas.

ü  Liigub kooskõlas muusika vms. rütmiga, suudab esitada tantsu või kava.

ü  Õpilane oskab lõõgastuda ja on teadlik lõõgastumise võimalustest.

 

4.      Õppetegevuseks vajalikud vahendid

ü  Ruum, kus on võimalik kasutada: varbseina, võimlemispinki tasakaaluharjutusteks, peeglid oma asendi ja liigutuste täpsuse korrigeerimiseks. Pallid, hüpitsad, rõngad jne.

ü  Rütmipille, muusikavahendid (arvuti vms, millega saab muusikat kuulata), plaate vajaliku muusikaga.

ü  Mugavad riided ja jalatsid, mis ei libise ega tule jalast ära (võimlemissussid).