Käsitöö ja kodunduse ainekava

Käsitöö ja kodunduse nädalatundide arv klassiti

 

4.kl

5.kl

6.kl

7.kl

8.kl

9.kl

Käsitöö ja kodundus

1

2

2

2

2

1

 

Õpitulemused ja õppesisu

4.klassi lõpus õpilane:

Töö kavandamine ja rahvakunst

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;

2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;

Õppesisu

Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid disainides.

Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast.

Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades.

Materjalid ja töö kulg

1) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;

2) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust;

Õppesisu

Käsitööniidid ja -lõngad. Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine.

Töötamine suulise juhendamise järgi

Tööliigid

1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid;

2) heegeldab põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;

3) heegeldab  lihtsa skeemi järgi;

4) mõistab täpsuse vajalikkust ning järgib seda tekstiilitöös;

Õppesisu

Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Üherealised ja kaherealised pisted. Tikandi viimistlemine ja hooldamine.

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi heegeldamine. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.

 

Toit ja toitumine, tarbijakasvatus

1) käitub keskkonnahoidliku tarbijana;

2) hindab oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele;

Õppesisu

Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid.

Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen

1) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;

2) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külmtöötlemistehnikaid;

3) lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel;

4) järgib köögis töötades hügieenireegleid;

Õppesisu

Retsept. Töövahendid köögis. Ohutushoid. Toiduainete külmtöötlemine. Võileivad. Kuumtöötlemata magustoidud. Külmad joogid.

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades.

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Lauakombed ja etikett

1) katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused, ning hindab laua ja toitude kujundust;

Õppesisu

Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu lauanõud  ja -kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks.

 

5.klassi lõpus õpilane:

Töö kavandamine ja rahvakunst

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;

2) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;

Õppesisu

Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. Kavandamise erinevad võimalused. Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks.

Käsitöömaterjalide valiku ning sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast.

Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades.

 

Materjalid ja töö kulg

1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;

2) seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga;

3) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;

4) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;

5) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust;

Õppesisu

Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused.

Õmblusniidid ja käsitöölõngad. Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine.

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi.  Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Tööliigid

1) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust;

2) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;

3) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi;

4) mõistab täpsuse vajalikkust ning järgib seda tekstiilitöös;

Õppesisu

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. Õmblusmasina niidistamine. Lihtõmblus. Äärestamine. Palistused.

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine ja selle järgi kudumine. Kudumi viimistlemine ja hooldamine.

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine. Ringheegeldamine. Motiivide heegeldamine ja ühendamine. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.

Toit ja toitumine, tarbijakasvatus

1)teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb nendesse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi;

2) võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete toiteväärtust;

3)teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil;

4)teab väljendite „kõlblik kuni” ja „parim enne” tähendust;

Õppesisu

Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid. Toiduainerühmade üldiseloomustus: teravili ja teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili.

Tarbijainfo (pakendiinfo). Teadlik ja säästlik tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine.

Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen

1)kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid;

2)valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;

3)valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja kuumtöötlemistehnikaid;

4)lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel;

5)järgib köögis töötades hügieenireegleid;

Õppesisu

Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutushoid. Toiduainete külm- ja kuumtöötlemine. Võileivad. Kuumtöötlemata magustoidud. Külmad joogid.Toorsalatid.Külmad kastmed. Pudrud ja teised teraviljatoidud.

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi , köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades.

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Lauakombed ja etikett

1) katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused, ning hindab laua ja toitude kujundust;

2)peab kinni üldtuntud lauakommetest;

Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, -nõud ja -kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks.

Kodu korrashoid

1) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete eeldust.

Õppesisu

Kodutööde planeerimine ja jaotamine.

Projektitööd

1) valmistab või leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;

2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamusega;

3) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;

4) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;

 

6.klassi lõpus õpilane:

Töö kavandamine ja rahvakunst

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;

2) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;

3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale;

4) oskab kavandamisel kasutada ainekirjandust ja teabeallikaid;

Õppesisu

Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. Kavandamise erinevad võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid disainides. Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks.

Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast.

Esemeline rahvakunst ja selle tähtsus. Tavad ja kombed. Rahvuslikud mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel.Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades.

 Materjalid ja töö kulg

1) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi;

2) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;

3) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;

4) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust;

Õppesisu

Kanga kudumise põhimõte. Kanga liigid: telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud kangad. Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad. Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine.

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Tööliigid

1) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust;

2) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme;

3) heegeldab  äärepitse ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;

4) heegeldab  lihtsa skeemi järgi;

5) mõistab täpsuse vajalikkust ning järgib seda tekstiilitöös;

 

Õppesisu

Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Hääbepiste. Mustri kandmine riidele. Tikandi viimistlemine ja hooldamine

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine õmblusmasinaga. Palistused. Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine.

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Edasi-tagasi heegeldamine. Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine. Äärepitsid. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.

Toit ja toitumine, tarbijakasvatus

1) teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb nendesse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi;

2) käitub keskkonnahoidliku tarbijana;

3) oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut põhjendada;

Õppesisu

Toitained ja toiteväärtus (poisid). Toiduainerühmade üldiseloomustus: liha ja lihasaadused, kala ja kalasaadused, munad, toidurasvad. Toiduainete säilitamine.

Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen

1) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;

2) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja kuumtöötlemistehnikaid;

3) lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel;

4) järgib köögis töötades hügieenireegleid;

Õppesisu

Retsept. Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine.  Külmad ja kuumad joogid. Kartulite, munade ja makarontoodete keetmine. Segasalatid. Külmad kastmed. Pudrud ja teised teraviljatoidud.

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades.

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Lauakombed ja etikett

1) katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused, ning hindab laua ja toitude kujundust;

2) peab kinni üldtuntud lauakommetest;

Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, -nõud  ja -kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks.

 

Kodu korrashoid

1) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid;

2) planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist hooldusmärkide järgi;

Õppesisu

Puhastus- ja korrastustööd. Töövahendid. Rõivaste pesemine käsitsi ja masinaga. Hooldusmärgid. Triikimine. Jalatsite hooldamine.

Projektitööd

1) valmistab või leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;

2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;

3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöö tegevuste osalisena;

4) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;

5) väärtustab disainiprotsessi ning analüüsib täidetud ülesandeid ja saadud tagasisidet;

6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust.

 

7.klassi lõpus õpilane:

Disain, kavandamine ja rahvakunst

1) kavandab isikupäraseid esemeid;

2) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;

3) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;

4) väärtustab rahvaste kultuuripärandit;

Õppesisu

Ideekavand ja selle vormistamine. Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Kavandamine ja kaunistamisviisid erinevates tehnikates.

Sümbolid ja märgid rahvakunstis. Kudumine ja heegeldamine eesti rahvakunstis.

Materjalid ja tööliigid

1) valib ja kombineerib eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja viimistlusvõtteid;

2) koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi kasutades, koob ringselt;

3) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid;

Õppesisu

Kudumine. Silmuste kahandamine ja kasvatamine. Ringselt kudumine. Kirjamine. Erinevate koekirjade kudumine skeemi järgi. Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja viimistlemine.

Heegeldamine. Tutvumine heegeltehnika võimalustega. Fileeheegeldus.

Käsitöö organiseerimine

1) esitleb või eksponeerib oma tööd;

2) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt;

Õppesisu

Töövahendite ja tehnoloogia valik olenevalt materjalist ja valmistatavast esemest.

Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades.

Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine.

Töö esitlemine.

Toit ja toitumine

1) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada;

2) võrdleb eri maade rahvustoite ja teab toitumistavasid mõjutavaid tegureid;

Õppesisu

Lisaained toiduainetes.

Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju organismile. Toitumishäired.

Eestlaste toit ajast aega. Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavad tegurid (asukoht, usk jm).

Toiduainete muutused kuumtöötlemisel, toitainete kadu.

Toidu valmistamise organiseerimine ja tarbijakasvatus

1)      arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;

2)      kalkuleerib toidu maksumust;

3)      tunneb tarbija õigusi ning kohustusi, reklaami mõju ostuotsustele;

Õppesisu

Tarbija õigused ja kohustused. Reklaam ja ostuotsustused.

Toidu valmistamine

1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;

2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi;

3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;

4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid;

Õppesisu

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus.

Kuumtöötlemise viisid.

Maitseained ja roogade maitsestamine.

Supid. Kalaroad. Soojad kastmed. Kergitusained ja tainatooted. Kuumtöödeldud järelroad. Rahvustoidud.

Etikett

1) kujundab ja katab laua

2) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel;

Õppesisu

Käitumine koduses peolauas.

Kodu korrashoid

1) oskab puhastusainete ostmisel ja kasutamisel lugeda kasutusjuhendit ning mõistab seda;

2) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid;

Õppesisu

Puhastusvahendite ohutu kasutamine. Suurpuhastus.

Projektitöö

1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;

2) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;

3) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;

4) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;

5) väärtustab töötegemist ning analüüsib täidetud ülesandeid ja saadud tagasisidet;

 

8.klassi lõpus õpilane:

Disain, kavandamine ja rahvakunst

1) arutleb moe muutumise üle;

2) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja enda figuurist;

3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis;

4) kavandab isikupäraseid esemeid;

5) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;

6) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;

Õppesisu

Tekstiilid rõivastuses ja moelooming ajastu vaimu peegeldajana. Moe, isikupära ja proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili kujundades.

Ideekavand ja selle vormistamine. Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Tekstiileseme kavandamine ja kaunistamisviisid erinevates tehnikates. Ornamentika.

Sümbolid ja märgid rahvakunstis. Tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel.

Materjalid ja tööliigid

1) kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;

2) võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele;

3) valib ja kombineerib eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja viimistlusvõtteid;

4) võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme;

5) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid;

Õppesisu

Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine ning omadused. Tänapäeva käsitöömaterjalid. Mitmesuguste materjalide koos kasutamise võimaluste leidmine.

Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. Hääbetikand.Tikand loomingulise väljendusvahendina.

Õmblemine. Kanga kuumniiske töötlemine. Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, rõiva suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. Valitud rõivaeseme õmblemiseks sobivate tehnoloogiliste võtete kasutamine. Õmblustöö viimistlemine.

Käsitöö organiseerimine

1) esitleb või eksponeerib oma tööd;

2) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt;

Õppesisu

Õmblemise ja käsitööga seotud elukutsed ning võimalused ettevõtluseks.

Töövahendite ja tehnoloogia valik olenevalt materjalist ja valmistatavast esemest.

Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades.

Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüs ja kasutamine.

Elektriliste töövahenditega töötamine ja nende hooldamine kasutusjuhendi järgi.

Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine.

Töö esitlemine.

Toit ja toitumine

1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust tervisele ning põhiliste makro- ja mikrotoitainete vajalikkust ja allikaid;

2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid;

3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;

Õppesisu

Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Toiduainete toitainelise koostise hinnang.

Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest (poisid).

Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad (poisid).

Mikroorganismid toidus. Toiduainete riknemise põhjused. Hügieeninõuded toiduainete säilitamise korral. Toidu kaudu levivad haigused. Toiduainete säilitamine ja konserveerimine.

Toidu valmistamise organiseerimine ja tarbijakasvatus

1)      arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;

2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;

3) kalkuleerib toidu maksumust;

4) hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud ametiks või hobidega tegelemiseks;

Õppesisu

Toiduga seonduvad ametid (poisid).

Märgistused toodetel. Teadlik ja säästlik majandamine. Kokkuhoiuvõimalused ja kulude analüüs.

Toidu valmistamine

1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;

2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi;

3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi roogi;

4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid. Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus.

Õppesisu

Kuumtöötlemise viisid.

Maitseained ja roogade maitsestamine.

Liha jaotustükid ja lihatoidud. Kalaroad. Soojad kastmed. Kergitusained ja tainatooted. Kuumtöödeldud järelroad.

Etikett

1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;

2) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel;

3) vormistab ja kujundab kutse;

Õppesisu

Koosviibimiste korraldamine. Kutsed. Erinevate peolaudade kujundamine. Peolaua menüü koostamine Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis (poisid).

 

 

Projektitöö

1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;

2) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;

3) suhtleb projektitöö asjus vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega, et saada teemakohast infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada;

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;

5) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate seaduste ja normidega;

6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;

7) väärtustab töötegemist ning analüüsib täidetud ülesandeid ja saadud tagasisidet.

 

 9.klassi lõpus õpilane:

Disain, kavandamine ja rahvakunst

1) kavandab isikupäraseid esemeid;

2) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;

3) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;

4) väärtustab rahvaste kultuuripärandit;

Õppesisu

Ideekavand ja selle vormistamine. Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades.

Kudumine  ja tikkimine eesti rahvakunstis. Teiste rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana.

Materjalid ja tööliigid

1) valib ja kombineerib eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja viimistlusvõtteid;

2) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid;

Õppesisu

Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. Valgetikandid. Tikand loomingulise väljendusvahendina.

Kudumine. Silmuste kahandamine ja kasvatamine. Edasi-tagasi ja ringselt kudumine. Erinevate koekirjade kudumine skeemi järgi. Pitsilised koekirjad. Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja viimistlemine.

 

Käsitöö organiseerimine

1) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt;

2) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogilisi võimeid ning teeb valikuid edasisteks õpinguteks ja hobideks;

Õppesisu

Õmblemise ja käsitööga seotud elukutsed ning võimalused ettevõtluseks.

Töövahendite ja tehnoloogia valik olenevalt materjalist ja valmistatavast esemest.

Töö planeerimine.

Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine.

Töö esitlemine, võimaluse korral näituse kujundamine.

Toit ja toitumine

1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust tervisele;

2) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;

Õppesisu

Toiduainete toitainelise koostise hinnang.

Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest.

Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad.

Toidu valmistamise organiseerimine ja tarbijakasvatus

1) arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;

2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;

3) kalkuleerib toidu maksumust;

4) hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud ametiks või hobidega tegelemiseks;

5) oskab koostada ürituse eelarvet;

Õppesisu

Meeskonna juhtimine. Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, kalkulatsioonist ja praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni.

Toiduga seonduvad ametid.

Toidu valmistamine

1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;

2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi;

3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;

4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid;

 

Õppesisu

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus.

Kuumtöötlemise viisid.

Maitseained ja roogade maitsestamine.

Vormiroad ja vokitoidud. Külmad suupisted furšettlauale. Kuumtöödeldud järelroad.

Etikett

1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;

2) vormistab ja kujundab kutse;

3) rõivastub ja käitub ürituse eripära arvestades;

4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel;

Õppesisu

Koosviibimiste korraldamine. Kutsed. Erinevate peolaudade kujundamine. Peolaua menüü koostamine Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis.