INGLISE KEEL

3.klass

Tundide arv: 3 tundi nädalas

Õppematerjal: Wow!3 (E. Jundas, T. Pikpoom, P. Westlake, T. Aula, E. Turpeinen) õpik, töövihik, kuulamisplaat, testid.

 

ÕPPE-EESMÄRGID

Õpilane:

1) huvitub võõrkeele õppimisest

2) omandab positiivse hoiaku võõrkeele õppimisse
2) omandab oskusi võõrkeelte õppimiseks
3) omandab erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja selle kultuurist

6) arendab oskust väljendada enese seisukohti

7) kinnistab ja arendab oskust töötada nii paaris kui ka rühmas

 

ÕPPESISU

Teemad ja alateemad.

Mina. Enese tutvustus, nimi, vanus, päritolu, kehaosad, riietus, sünnipäev.

Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed, sugulased, kodu asukoht, kodu kirjeldus.

Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused, aastaajad, kodukoha kirjeldus.

Õpitavat keelt kõnelevad maad. Tähtsamad pühad - Halloween, Christmas, Easter.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö, tegevused kodus ja koolis ning nendega seotud vahendid.

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused, hobid, lemmikloomad.

 

Põhimõisted.

Nimisõna: omastav kääne, ainsus ja mitmus (erandjuhud), aluse ja öeldise ühildumine. 

Artikkel: umbmäärane, määrav artikkel.

Omadussõna:omadussõna ühildumine nimisõnaga.

Arvsõna: põhiarvud, kellaajad.

Asesõna: isikulised ja omastavad  asesõnad.

Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna, modaaltegusõna (can).

Tegusõna vormistik: kestev olevik (Present Progressive).

Eessõnad ja sidesõnad: eessõnad (in, on, under, with, to, from)- ja sidesõnad (and).

Lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsilauses, lühivastused.

Sõnatuletus: arvsõna tuletusliited –teen ja –ly, liitsõnad.

Õigekiri: suur ja väike algustäht,nimisõna mitmus, verbi vormid, kirjavahemärgid.

 

Arendatavad oskused.

KUULAMISEL:

* tunneb õpitava keele teiste hulgast ära

* saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest, luuletustest

* saab aru õpetaja antud korraldustest ja reageerib neile adekvaatselt

* õpib eristama kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni

LUGEMISEL:

* saab aru kirjalikest tööjuhenditest

* saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest

* oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, jutte, luuletusi

* õpib oluliste kohtade eristamist tekstis

KÕNELEMISEL:

* püüab kõiki võõrhäälikuid korrektselt hääldada

* oskab vastata küsimustele õpitud temaatika piires

* oskab õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest

* oskab kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga

KIRJUTAMISEL:

* õpib kirjutama õpitavaid sõnu ja keelendeid ning vajadusel neid kontrollima (õpiku abil)

 

ÕPITULEMUSED

3. klassi lõpetaja:

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas


 

II KOOLIASTE, 4.-6. KLASS

ÕPPE-EESMÄRGID

Põhikooli 4.-6.klassi inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õpilane:

·         tuleb toime lihtsate kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisülesannetega;

·         huvitub võõrkeele õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;

·         õpib kasutama käsitletud temaatika piires õpitud sõnavara suhtlemisel;

·         õpib tundma erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid, mis aitavad tal hiljem iseseisvalt õppida;

·         huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nendega seonduvast;

·         õpib kaaslastega koostööd tegema (läbi paaris- ja rühmatöö, rollimängu, intervjueerimise, dramatiseeringu jne)

·         õpib kasutama keele omandamiseks vajalikke abivahendeid (sõnaraamat, internet)

 

4 . klass

EESMÄRGID.

 Inglise keele kui A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et 4. klassi õpilane

·         huvitub jätkuvalt inglise keele õppimisest ja keelega seonduvast;

·         kinnistab ja laiendab 3. klassis omandatud teadmisi ja oskusi;

·         omandab vajalikud keelendid läbi erinevate töömeetodite (paaris- ja rühmatöö, rollimäng, intervjuu, dramatiseering jms)

·         õpib tundma erinevaid õpistrateegiaid ja -tehnikaid kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks;

·         arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;

·         õpib kasutama käsitletud temaatika piires õpitud sõnavara suhtlemisel

·         õpib koostööd tegema (läbi erinevate töömeetodite);

·         hakkab kasutama enesekindlamalt kakskeelseid sõnastikke, teatmeteoseid;

·         kasutab keele õppimisel kaasaegseid meediaid: televisiooni; videotehnikat; arvutit, s.h. internetti;

·         tuleb toime lihtsa sõnavara ja lauseehitusega kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisülesannetega (tase A1.1. – A 1,2.).

ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas (kokku 105 tundi)

ÕPPEKIRJANDUS

Ene Jundas, Tiiu Pikpoom, Paul Westlake, Tarja Aula, Elfi Turpainen “Wow 4” Study Book, TEA 2009. Ene Jundas, Tiiu Pikpoom, Paul Westlake, Tarja Aula, Elfi Turpainen “Wow 4” Busy Book, TEA 2009.

 

ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

Viisakusväljendid. Tervitamine, käekäigu järele pärimine.

Mina, perekond, kodu, sõbrad, sugulased. Nimi, vanus, kehaosad, haigused, rõivad, välimus, elukoht, kodu sisustus, mööbliesemed, tööd ja tegevused kodus, asjad, lemmik- ja taluloomad, elukutsed.

Keskkond, elukoht. Loodus, ilmastik, aastaajad, kuud, metsloomad.

Kultuur. Erinevad riigid, nende pealinnad, neis kõneldavad keeled, kombed ja tähtpäevad (jõulud, sõbrapäev).

Õppimine, igapäevased tegevused. Kool, koolipäev, õppeained, õppevahendid, kellaaeg (täistund, veerand, pool, kolmveerand), nädalapäevad, kuud, aastaajad, söögikorrad, toidud-joogid, päevakava, tee küsimine ja juhatamine, (sõidu)vahendid ja nendega liikumine (by/on), ost/müük.

Vaba aeg. Huvid (spordialad, kollektsioneerimine jne) ja oskused, suvised ja talvised tegevused õues ja toas.

 

2. Keeleteadmised

Tähestik, tähtede nimed, sõnade häälimine;

Nimisõna: mitmuse moodustamine (cats, buses), k.a erandid enamkasutatavate nimisõnade puhul (children, mice, sheep, men, women, feet, teeth, fish, babies jne), nimisõna omastav vorm (Peter’s, mother’s);

Küsisõna: Where, Who, What, When, Whose?

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine mitmuse puhul;

Omadussõna: omadussõna täiendina (ühildumine nimisõnaga); enamkasutatavate omadussõnade võrdlusastmed (big-bigger, small-smaller jne);

Arvsõna: põhiarvsõnad 1-100, 1000; järgarvsõnad 1.-100., kellaaeg (What time is it? At what time?); kuupäev (mitmes? mitmendal?); aastaarv.

Asesõna: isikulised (I, you, he, she, it, we, they), omastavad (my, your, his, her, its, our, their), näitavad (this, that, these, those);

Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have got, do), modaaltegusõna can / can’t, be going to;

Määrsõna: sagedusmäärused every, always, often, sometimes;

Eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, under, behind, next to, in front of, at, from, to, with);

Sidesõna: and, or, but

Lauseõpetus: lihtlaused; sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses, lühivastused, lihtolevik ja kestev olevik; käsklause (Open the door!), palve (Open the door, please!), keeld (Don’t open the door!), ettepaneku tegemine (Let’s…), asukoha määramine lauses (There is/are…);

Sõnatuletus: arvsõna tuletusliited –teen, -ty;

Õigekiri: suur ja väike algustäht (nt. kuud, nädalapäevad, nimed), õpitud sõnade õigekiri, punkt järgarvudega, koma loetelus;

 

ÕPITULEMUSED

4. klassi lõpus õpilane:

Õpilane

·         oskab võõrhäälikuid korrektselt hääldada;

·         oskab küsida ja vastata lihtsatele küsimustele õpitud temaatika piires;

·         oskab lihtsate sõnade ja fraasidega rääkida endast, oma perekonnast, hobidest, oskustest.

HINDAMINE:

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema kolm arvestuslikku hinnet

Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest

Protsessihindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest.

INTEGRATSIOON:

·         emakeel ja kirjandus: sõnaliigid (nn nimisõna, tegusõna, asesõna, omadussõna), lauseehitus;

·         matemaatika – põhiarvud, järgarvud, matemaatilised tehted;

·         muusika ja kunst – muusika / kunst kui hobi, laulud;

·         loodusõpetus – loodus, loomad, ilmastik;

·         sport – sport kui vabaajategevus, spordialad.

 

5.klass

Tundide arv: 3 tundi nädalas

Õppematerjal: Wow!5 (E. Jundas, T. Tomson, P. Westlake, T. Aula, R. Kuja-Kyyny-Pajula, E. Turpeinen) õpik, töövihik, kuulamisplaat, testid.

 

ÕPPESISU

Teemad.

Mina ja teised. Iseloom, välimus, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.

Kodu ja lähiümbrus. Kodu, sugulased, pereliikmete ametid, igapäevased kodused tööd ja tegemised.

Kodukoht Eesti. Linn, ilm, Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad, Eesti loodus, Eesti naaberriigid.

Riigid ja nende kultuur. Mõned tuntumad saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; traditsioonilised lood.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused, turvaline liiklemine, poes käik, kool ja klass, koolipäev, õppeained, ametid.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

 

Keeleteadmised.

Nimisõnad: ainsus, mitmus, erandlik mitmus, mitmuslikud sõnad, omastav kääne, artiklid a, an, the.

Omadussõnad: võrdlemine, ühildumine nimisõnaga.

Arvsõnad: numbrid, õigekiri, järgarvud, mõõtühikud, osa tervikust, kellaaeg, kuupäev.

Asesõnad: isikulised, omastavad, umbmäärased asesõnad, näitavad asesõnad.

Tegusõnad: põhitegusõnad, ebareeglipärased tegusõnad, abitegusõna (be, have, do) üldajad: Present, Past, Future.

Tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine (spelling).

Eessõnad: in, on, at, behind, in front, next to, opposite, between.

Hulk: much, many, a lot of.

Lauseõpetus: sõnade järjekord lauses – jaatavas, eitavas ja küsivas lauses.

Õigekiri: suur ja väike algustäht, nimisõna mitmuse lõpud, kirjavahemärgid: punkt, koma, ülakoma.

 

ÕPPETEGEVUSED

Lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisel vajab õpilane tihti kordamist ja selget hääldust. Mõistab lihtsaid vestlusi endale tuttaval teemal.

Kirjutamisoskust arendatakse eri liiki loovtöid tehes, näiteks postkaardid, kutsed, lühikesed tekstid näidise abil.

Kirjutamisel ja rääkimisel kasutab põhisõnavara ning käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ja lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust.

Õpilasi juhitakse töötama iseseisvalt, paaris ning rühmas.

 

ÕPITULEMUSED

5. klassi lõpetaja:

1) mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste sisu endale tuttaval teemal, vajab sageli kuuldu täpsustamist

2) leiab üldkasutatava sõnavaraga lühikestest tavatekstidest sisalduvat infot ning saab aru teksti mõttest

3) rääkimisel kasutab põhisõnavara ja käibefraase, suudab alustada ja lõpetada vestlust ning rääkida oma huvidest ja tegevustest

4) oskab kirjutada lihtsamaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest ning näidise järgi lühikesi tekste

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi

6) oskab vajadusel iseseisvalt kasutada õpikut või sõnastikku

7) töötab õpetaja osalisel juhendamisel iseseisvalt, paaris või rühmas

8) märkab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi

6. klass

 

EESMÄRGID.

Õpilane:

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas (kokku 105 tundi)

 

ÕPPEKIRJANDUS

Ene Jundas, Tiiu Pikpoom, Paul Westlake, Tarja Aula, Elfi Turpainen “Wow 6” Study Book, TEA 2009.Ene Jundas, Tiiu Pikpoom, Paul Westlake, Tarja Aula, Elfi Turpainen “Wow 6” Busy Book, TEA 2009.

 

ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti.  Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,  käitumine looduses. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed,  mõned tuntumad sündmused, saavutused ning  nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri- valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik,  arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid

 

2. Keeleteadmised

Nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne;
Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, enamkasutatavad väljendid artikliga ja ilma; Omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed;
Arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus;
Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( this, that, these, those), küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad (some);
Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna(can, must= have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; Tegusõna vormistik: üldajad (Present and Past Simple), kestvad ajad (Present and Past Progressive); Present Perfect, the Future Simple;
Määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again; järjestavad määrsõnad first, next, then before, after, later; määrsõnad liitega –ly ( quickly, suddenly);
Sidesõna: and, but, that, or, when;
Eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid (next to, in the middle, good/ bad at, at the top);
Lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses, lühilaused; Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited –teen ja –ty, nimisõna tuletusliited –er, määrsõna tuletusliide –ly;
Tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine;
Õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.

ÕPITULEMUSED

6. klassi lõpetaja:

saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
mõistab olulist õpitud temaatika piires;
kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga;
teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada;
rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

HINDAMINE:

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema kolm arvestuslikku hinnet

Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest

·Protsessihindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest.

 

INTEGRATSIOON:

·         emakeel ja kirjandus: sõnaliigid (nn nimisõna, tegusõna, asesõna, omadussõna), lauseehitus;

·         matemaatika – põhiarvud, järgarvud, matemaatilised tehted;

·         muusika ja kunst – muusika / kunst kui hobi, laulud;

·         loodusõpetus – loodus, loomad, ilmastik;

·         sport – sport kui vabaajategevus, spordialad.


 

III KOOLIASTE, 7.-9. KLASS

ÕPPE-EESMÄRGID

Põhikooli 7.-9.klassi inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õpilane:

• saavutab A-keeles taseme, mis võimaldab igapäevastes situatsioonides ja levinumatel teemadel nii kirjalikus kui suulises kõnes suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid inglisekeelseid adapteeritud ja originaaltekste;

• huvitub inglise keele õppimisest ja selle kaudu oma teadmiste ja silmaringi laiendamisest;

• oma rahva kultuuri tundmise kõrval huvitub inglise keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist ning suhtub neisse lugupidavalt;

• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad;

• arendab erinevate osaoskuste kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võime;

• arendab oskust väljendada enese ja rühma seisukohti ning oskab aktiivselt kuulata;

• omandab oskused edaspidiseks iseseisvaks inglise keele õppimiseks ning oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks;

• õpib hankima ja kasutama vajalikku teavet (ka teiste õppeainete tarvis) teatmeteostest, sõnaraamatutest, internetist ja teistest infoallikatest.

 

7 . klass

EESMÄRGID.

• Õpilane huvitub võõrkeele õppimisest.

• Omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires.

• Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

• Julgeb ja tahab omandatud teadmisi- oskusi praktikas kasutada.

ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas (kokku 105 tundi)

ÕPPEKIRJANDUS

Ü. Kurm I Love English 5 Student’s Book, Workbook, CDd

J. Dooley, V. Evans Grammarway – Express Publishing 2007

A.Pikver Grammar is Easy – Tallinn: TEA 1994

ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

• MINA: iseloom , huvid ,võimed , oskused, harjumused, tervis

• ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed

• PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha

• SÕBRAD: erinevad iseloomud, suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, konfliktid ja nende lahendamine.

• KESKKOND; KODUKOHT; EESTI : ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused

• IGAPÄEVASED TEGEVUSED: kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; liiklemine

• ÕPPIMINE JA TÖÖ: kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö

• HARRASTUSED JA KULTUUR: kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet

• MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn, rahvused, keeled

2. Keeleteadmised

• Nimisõna :omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad

• Artikkel. Umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega

• Omadussõnad: võrdlusastmed, tarindid not........enough to, too....to; omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides

• Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine; sidesõna and arvsõnades

• Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad( who, what, where, that); omastavate asesõnade absoluutvormid( mine, yours..),

Much, many, little, few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them

• Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, käskiv kõneviis, kaudne kõne

• Modaalverbid- can, may, must= have to, should, could, would

• To + infinitiiv, - ing vorm (Gerund)

• Sidesõnad : and. that, or, but, if, because, after, before, until,both neither

• Eessõnad: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in...; kohamäärustes esinevad eessõnad in at, on, behind, opposite.......; viisimäärustes esinevad asesõnad by, on, in, with, without......; enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for...

• Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul

• Sõnatuletus: järelliited-less; -ly

• Kirjalik väljendusoskus: lühiessee,. , isiklik kiri, õnnitluskaart, lühireferaat

ÕPITULEMUSED

7. klassi lõpus õpilane:

• kuulamisel mõistab kuuldu sisu; kuulamisülesande lahendamisel püüab kasutada globaalset, detailset või selektiivset kuulamist

• Kõnelemisel osaleb vestluses, püüab väljendada oma arvamust, oskab esitada lihtsat seotud teksti, oskab esitada küsimusi

• lugemisel mõistab loetu sisu, oskab esitada küsimusi teksti kohta, oskab leida tekstist olulist infot, oskab kasutada sõnaraamatud, oskab edasi anda loetu sisu.

HINDAMINE:

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema kolm arvestuslikku hinnet

Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest

·Protsessihindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest.

INTEGRATSIOON:

Emakeel – omadussõnade võrdlemine, asesõna (enesekohased asesõnad), tegusõna ajavormid, kaudne kõne, sidesõna, lauseõpetus, tõlkimine, rollimängude läbiviimine

Muusikaõpetus – ingliskeelsed laulud, tuntud lauljad, muusikud, heliloojad, ansamblid

Füüsika – tuntud anglo-ameerika leiutajad ja teadlased (Isaac Newton, Thomas Alva Edison jt.)

Inimeseõpetus – kehaosad, tervislik toitumine, stress

Geograafia – inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvaarv, jne.)

Kultuurilugu – inglise keele nädala läbiviimine (inglise keelt kõnelevate maade tutvustamine läbi postrite ja ettekannete, inglise kohvikukultuuri tutvustamine ja kogemine, inglise keelt kõnelevatest maadest pärit tuntud inimeste kohta ettekannete tegemine, erinevate mängude tutvustamine, jne). Ingliskeelse näidendi esitamine.

Usuõpetus – kristlike väärtuste kujundamine, kristlike pühade ja pühakute tutvustamine

LÄBIVAD TEEMAD

1. Keskkond ja säästev areng

väärtustab looduslikku mitmekesisust, toimib keskkonda säästvalt, mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid

2. Tööalane karjäär

mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega, mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust, tegeleb oma huvide ja võimete uurimise ja arendamisega

3. Infotehnoloogia

kasutab infotehnoloogiat informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud eesmärkidel suhtlemiseks, võimalusel loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste

4. Meedia

oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, suudab keele vahendusel mõista, vahendada, tõlgendada ja luua tekste

5. Kodukant

oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida huvitavamatest, vaatamisväärsustest oskab juhatada teed, oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult

 

8. klass

EESMÄRGID.

• Õpilane huvitub võõrkeele õppimisest.

• Omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires

• Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

• Julgeb ja tahab omandatud teadmisi- oskusi praktikas kasutada.

• Põhikooli lõpetanu on võimeline edasi õppima gümnaasiumis või omandama kutse.

2. ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas ( kokku 105 tundi)

3. ÕPPEKIRJANDUS

Ü.Kurm I love English 6 Textbook, Workbook, CDd

J. Dooley, V. Evans Grammarway – Express Publishing 2007

A.Pikver Grammar is Easy – Tallinn: TEA 1994

ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

• MINA :iseloom , huvid ,võimed , oskused, harjumused, tervis

• ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed

• PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha

• SÕBRAD: erinevad iseloomud, suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, konfliktid ja nende lahendamine.

• KESKKOND; KODUKOHT; EESTI : ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused

• IGAPÄEVASED TEGEVUSED : kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; liiklemine

• ÕPPIMINE JA TÖÖ : kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö

• HARRASTUSED JA KULTUUR : kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet

• MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn rahvused, keeled

2. Keeleteadmised

• Nimisõna: omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, aluse ja öeldise ühildumine

• Artikkel. Umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedaega

• Omadussõnad: võrdlusastmed, tarindid not........enough to, too....to; omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides, omadussõna ühildumine nimisõnaga

• Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine; sidesõna and arvsõnades

• Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad( who, what, where, that); omastavate asesõnade absoluutvormid( mine, yours..), Much, many, little, few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them; rõhutavad ja siduvad asesõnad

• Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect; käskiv kõneviis, kaudne kõne, aegade ühildumine; passiiv: Present Simple, Past Simple

• Modaalverbid- can, may, must= have to, should, could, would

• To + infinitiiv, - ing vorm (Gerund)

• Sidesõnad : and. that, or, but, if, because, after, before, until,both neither, (n)either.......(n)or, if, therefore

• Eessõnad: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in......; kohamäärustes esinevad eessõnad in at, on, behind, opposite.....;

viisimäärustes esinevad asesõnad by, on, in, with, without.....; enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for...

• Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas,eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul

• Sõnatuletus: ees- järelliited -less; -ly,-able, (t)ion,-ly,-iful,-less.un-,dis-,re-,im-

• Kirjalik väljendusoskus: lühiessee,. , isiklik kiri, õnnitluskaart, lühireferaat ,teade, küllakutse

• Õigekiri: suur j väike algustäht; nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed; arvsõnad; määrsõnad; kirjavahemärgid

 

 

ÕPITULEMUSED

8. klassi lõpus õpilane:

1. Kõnelemisel suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat keskustelu

2. Suudab kuulata ainekava temaatikaga seotud tekste

3. Oskab eristada otsitavat olulist infot

4. Oskab kasutada keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga

5. Oskab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjaliku teksti sisu edasi anda

6. Oskab väljendada oma suhtumist, soove ja vajadusi

7. Oskab vestelda ainekavas esitatud temaatika piires

8. Oskab esitada küsimusi ainekavas antud temaatika piires

9. oskab lugeda lihtsat adapteeritud teksti

10. Oskab leida tekstist olulist infot

11. Oskab vajadusel lugeda häälega

12. Oskab kasutada sõnaraamatuid ja teatmeteoseid

13. Oskab kirjutada sõbrale kirja

14. Oskab kirjutada lühiesseed, isiklikku kirja, küllakutset, teadet ainekava temaatika piires

HINDAMINE

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema vähemalt kolm arvestuslikku hinnet. Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest

Protsessihindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest

INTEGRATSIOON

Emakeel – omadussõnade võrdlemine, asesõna (enesekohased asesõnad), tegusõna ajavormid, kaudne kõne, umbmäärane tegumood, sidesõna, lauseõpetus, tõlkimine, esinemisoskuse kujundamine.

Kirjandus – anglo-ameerika kirjanikud (William Shakespeare, Mark Twain, Rudyard Kipling, jt.)

Geograafia – inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvaarv, jne.)

Matemaatika –arvsõnad (põhi- ja järgarvud)

Ajalugu – USA olulisemad ajaloosündmused

Kultuurilugu – inglise keele nädala läbiviimine (inglise keelt kõnelevate maade tutvustamine läbi postrite ja ettekannete, inglise kohvikukultuuri tutvustamine ja kogemine, inglise keelt kõnelevatest maadest pärit tuntud inimeste kohta ettekannete tegemine, erinevate mängude tutvustamine, jne). Ingliskeelse näidendi esitamine.

Usuõpetus – kristlike väärtuste kujundamine, kristlike pühade tutvustamine

LÄBIVAD TEEMAD

1. Keskkond ja säästev areng

väärtustab looduslikku mitmekesisust, toimib keskkonda säästvalt, väärtustab säästvat tarbimisviisi, mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid

2. Tööalane karjäär

mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega, mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust, tegeleb oma võimete ja huvide uurimise ja arendamisega

3. Infotehnoloogia

kasutab infotehnoloogiat informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud, eesmärkidel suhtlemiseks, võimalusel loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste

4. Meedia

oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, suudab keele vahendusel mõista, vahendada, tõlgendada ja luua tekste

5. Kodukant

oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida huvitavamatest, vaatamisväärsustest, oskab juhatada teed, oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult

 

 

9. klass

EESMÄRGID

• Õpilane huvitub võõrkeele õppimisest.

• Omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires

• Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

• Julgeb ja tahab omandatud teadmisi- oskusi praktikas kasutada.

• Põhikooli lõpetanu on võimeline edasi õppima gümnaasiumis või omandama kutse.

2. ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas ( kokku 105 tundi)

ÕPPEKIRJANDUS

Ü.Kurm I love English 7 Textbook, Workbook, CDd

J. Dooley, V. Evans Grammarway – Express Publishing 2007

A.Pikver Grammar is Easy – Tallinn: TEA 1994

ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

• MINA :iseloom , huvid ,võimed , oskused, harjumused, tervis

• ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed

• PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha

• SÕBRAD: erinevad iseloomud, suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, konfliktid ja nende lahendamine.

• KESKKOND; KODUKOHT; EESTI : ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused

• IGAPÄEVASED TEGEVUSED : kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; liiklemine

• ÕPPIMINE JA TÖÖ : kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö

• HARRASTUSED JA KULTUUR : kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet

• MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn rahvused, keeled

2. Keeleteadmised

• Nimisõna :omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, aluse ja öeldise ühildumine

• Artikkel. Umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega

• Omadussõnad: võrdlusastmed, tarindid not........enough to, too....to; omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides, omadussõna ühildumine nimisõnaga

• Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine; sidesõna and arvsõnades

• Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad( who, what, where, that); omastavate asesõnade absoluutvormid( mine, yours..), Much, many, little, few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them; rõhutavad ja siduvad asesõnad

• Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Progressive Continuous, Present Perfect, Past Perfect; käskiv kõneviis, kaudne kõne, aegade ühildumine; passiiv: Present Simple, Past Simple

• Modaalverbid- can, may, must= have to, should, could, would

• To + infinitiiv, - ing vorm (Gerund)

• Sidesõnad : and. that, or, but, if, because, after, before, until,both neither, (n)either.......(n)or, if, therefore

• Eessõnad: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in...; kohamäärustes esinevad eessõnad in at, on, behind, opposite.....; viisimäärustes esinevad asesõnad by, on, in, with, without.....; enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for...

• Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas,eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul

• Sõnatuletus: ees- järelliited -less; -ly,-able, (t)ion,-ly,-iful,-less.un-,dis-,re-,im-

• Kirjalik väljendusoskus: lühiessee,. , isiklik kiri, õnnitluskaart, lühireferaat ,teade, küllakutse

• Õigekiri: suur ja väike algustäht; nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed; arvsõnad; määrsõnad; kirjavahemärgid

ÕPITULEMUSED

9. klassi lõpus õpilane:

1. Suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat keskustelu.

2. Suudab kuulata ainekava temaatikaga seotud tekste ning neis ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure.

3. Oskab eristada otsitavat olulist infot.

4. Oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele nii vestluses kui raadio-/TVuudiseid kuulates.

5. Kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga.

6. Oskab kasutada erinevaid keelestruktuure lausete ja seotud teksti koostamiseks.

7. Oskab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjaliku teksti sisu edasi anda.

8. Oskab väljendada oma suhtumist, soove ja vajadusi.

9. Oskab vestelda ainekavas esitatud temaatika piires.

10. Oskab esitada küsimusi ainekavas esitatud temaatika piires.

11. Oskab lugeda lihtsat adapteeritud ja originaalteksti (igapäeva, populaarteaduslikku ja ilukirjanduslikku teksti).

12. Mõistab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjalikku teksti.

13. Oskab leida/eristada tekstist olulist infot.

14. Oskab loetut kavastada.

15. Oskab vajadusel lugeda häälega (anda edasi kirjapandud infot).

16. Oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja teatmeteoseid.

17. Oskab kirjutada isiklikku kirja, koostada lihtsamaid tarbekirju, õnnitlustervitus-, tänukaarti, küllakutset, teadet, lühiesseed, lühireferaati

HINDAMINE:

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema vähemalt kolm

arvestuslikku hinnet. Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või

grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest.

Protsessihinded pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest.

INTEGRATSIOON

Emakeel –omadussõnade võrdlemine, asesõna (enesekohased asesõnad), tegusõna ajavormid, kaudne kõne, umbisikuline tegumood, sidesõna, lauseõpetus

Geograafia—inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvaarv, jne)

Bioloogia – erinevad taime- ja loomaliigid, keskkonnakaitse

Kehaline kasvatus – erinevad spordialad

Kultuurilugu – inglise keele nädala läbiviimine (inglise keelt kõnelevate maade tutvustamine läbi postrite ja ettekannete, inglise kohvikukultuuri tutvustamine ja kogemine, inglise keelt kõnelevatest maadest pärit tuntud inimeste kohta ettekannete tegemine, erinevate mängude tutvustamine, jne).

Usuõpetus – kristlike väärtuste kujundamine, kristlike pühade tutvustamine.

LÄBIVAD TEEMAD

1. Keskkond ja säästev areng

väärtustab looduslikku mitmekesisust, toimib keskkonda säästvalt, väärtustab säästvat tarbimisviisi, mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid

2. Tööalane karjäär

mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega, mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust ,tegeleb oma võimete uurimise ja arendamisega

3. Infotehnoloogia

kasutab infotehnoloogiat informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud, eesmärkidel suhtlemiseks, võimalusel loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste

4. Meedia

oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, suudab keele vahendusel mõista, vahendada, tõlgendada ja luua tekste

5. Kodukant

oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida huvitavamatest, vaatamisväärsustest, oskab juhatada teed, oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult