GEOGRAAFIA AINEKAVA PÕHIKOOLIS

Geograafia orienteeruv tundide jaotus teemaplokkide kaupa

Õppeaine

7. klass

8. klass

9. klass

Kaardiõpetus

22

-

 

Geoloogia

23

-

 

Pinnamood

25

-

 

Rahvastik

-

6

 

Kliima

-

7

 

Veestik

-

7

 

Loodusvööndid

-

15

 

Euroopa ja Eesti geograafiline asend pinnamood ning geoloogia

-

-

9

Euroopa ja Eesti kliima

-

-

7

Euroopa ja Eesti veestik

-

-

6

Euroopa ja Eesti rahvastik

-

-

9

Euroopa ja Eesti asustus

-

-

8

Euroopa ja Eesti majandus

-

-

10

Euroopa ja Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus

-

-

7

Euroopa ja Eesti teenindus

-

-

8

Kokku

70

35

70

 

Geograafia 7. klassis

1.      Geoloogia

Õppesisu

Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste elu ja majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades. Kivimid ja nende teke.

Õpitulemused

2.      Kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimalustest

3.      Iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist

4.      Teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda

5.      Toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades

6.      Selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette-ja tardkivimite teket

7.      Iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta

8.      Mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst

2.      Pinnamood

Õppesisu

Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja majandustegevus tasase pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul.

Õpitulemused

1)      On omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema reljeefiga piirkondadest, nimetab ning leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud (kiltmaad, lauskmaad, madalikud, alamikud)

2)      Iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi

3)      Iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning  pinnavorme

4)      Kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi ning seostab ookeani keskaheliku ja süvikute paiknemise laamade liikumisega

5)      Toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel

6)      Toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes liikumisega kaasnevatest riskidest ning nende vältimise võimalustest.

 

3.      Rahvastik

Õppesisu

Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku paiknemine ja tihedus.Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine.

 Õpitulemused

1)      Iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit

2)      Nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike ning linnu

3)      Toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ning väärtustab eri rahvaste keelt ja traditsioone

4)      Leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigi

5)      Iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu muutumist

6)      Kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate probleemide kohta

 

 

Geograafia 8. klassis

1. Kliima

Õppesisu

Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos. Üldine õhuringlus. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Ilma ja kliima mõju inimtegevusele.

Õpitulemused

1)      Teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat

2)      Leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi järeldusi oma tegevust ja riietust planeerides

3)      Selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade vaheldumise põhjusi

4)      Iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust

5)       Selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale

6)      Leiab kliimavöötmete kaardil põhi-ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega

7)      Iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud kohtade kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi Toob näiteid ilma ja kliima mõjust inimtegevusele

 

4.      Veestik

Õppesisu

Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja jääolud maailmamere eri osades. Mägi-ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele. Jõgede veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad. Veekogude kasutamine ja kaitse.

Õpitulemused

1)      Seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme muutused kliimaga

2)      Iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob esile erinevuste põhjused

3)      Iseloomustab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide põhjal jõgesid ning vee kulutavat, edasikandvat ja kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel

4)      Põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide abil veetaseme muutumist jões

5)      Iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja veehoidlad ning nende kasutamist

6)      Iseloomustab veeringet, selgitab vee ja veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta

 

5.      Loodusvööndid

Õppesisu

Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe) vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Jäävöönd. Tundra. Parasvöötme okas-ja lehtmets. Parasvöötme rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes.

Õpitulemused

1)      Tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi järgi nende paiknemist

2)      Iseloomustab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi ja loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid

3)      Tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid ning joonistel ja piltidel maastiku, taimed, loomad ja mullad.

4)      Teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes

5)      Selgitab liustike tekkepõhjusi ning iseloomustab nende paiknemist ja tähtsust

6)      Toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastasmõju kohta erinevates loodusvööndites ja mäestikes

7)      Iseloomustab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit,  pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid

Geograafia 9. klassis

1. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia

Õppesisu

Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad. Mandrijää tegevus Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises.

Õpitulemused

1)      Iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit

2)      Iseloomustab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi

3)      Seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega

4)      Iseloomustab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti geoloogilist ehitust

5)      Iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis

6)      Iseloomusta mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis

7)      Nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad tipud, tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud

 

2.      Euroopa ja Eesti kliima

Õppesisu

Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas.

Õpitulemused

1)      Iseloomustab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat kujundavate tegurite mõju etteantud koha kliimale

2)      Iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg-või madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled)

3)      Mõistab kliimamuutuste uurimise olulisust ja toob näiteid tänapäevaste uurimisvõimaluste kohta

4)      Toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta.

 

3.      Euroopa ja Eesti veestik

Õppesisu

Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. Põhjavee kujunemine ja liikumine. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis.

Õpitulemused

1)      Iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende lahendamise võimaluste kohta

2)      Kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid-ja skäärrannikut

3)      Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning põhjaveega seotud probleeme Eestis

4)      Teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja majanduslikku tähtsust

5)      Iseloomustab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi, jõgesid

 

4.      Euroopa ja Eesti rahvastik

Õppesisu

Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid. Ränded ja nende põhjused. Eestirahvuslik koosseis ja selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas.

Õpitulemused

1)      Leiab teabeallikatest infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku uurimise ja selle olulisuse kohta

2)      Analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu, selle muutumist

3)      Iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi, sh Eesti rahvastikku ja selle muutumist

4)      Toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevatest probleemidest Euroopas, sh Eestis, ning nende lahendamise võimaluste kohta

5)      Selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast

6)      Iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise mitmekesisuse kohta

 

5.      Euroopa ja Eesti asustus

Õppesisu

Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulad. Linnastumise põhjused ja linnastumine Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid..

Õpitulemused

1)      Analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis

2)      Analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti näitel

3)      Nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh Eestis, ja nende lahendamise võimalustest

4)      Võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna-ja maaelu erinevusi

5)      Nimetab ja näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu

 

6.      Euroopa ja Eesti majandus

Õppesisu

Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstusharud. Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid. Eesti energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euroopa peamised majanduspiirkonnad.

Õpitulemused

1)      Analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele ning toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta

2)      Rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel

3)      Selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise mõju kohta keskkonnale

4)      Analüüsib soojus-, tuuma-ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ja puudusi elektrienergia tootmisel

5)      Analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi kasutamist energia tootmisel

6)      Toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta

7)      Teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist

8)      Toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta

 

7.      Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus

Õppesisu

Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus Euroopas. Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid.

Õpitulemused

1)      Toob näiteid taime-ja loomakasvatusharude kohta

2)      Iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist

3)      Iseloomustab mulda kui ressurssi

4)      Toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis

5)      Toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid

6)      Toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta

 

8.      Euroopa ja Eesti teenindus

Õppesisu

Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. Turismi liigid. Euroopa peamised turismiressursid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti turismimajandus. Transpordi liigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning erinevate kaupade veol. Euroopa peamised transpordikoridorid. Eesti transport.

Õpitulemused

1)      Toob näiteid erinevate teenuste kohta

2)      Iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti turismi arengueeldusi ja turismimajandust

3)      Toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna majandus-ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale

4)      Analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ja erinevate kaupade veol

5)      Toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta

6)      Iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes sõitjate-ja kaubavedudes

7)      Toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist.