5. klass

 

Õppesisu ja õpitulemused

Ajaarvamine

Ajaarvamisega  seotud  mõisted  ja  ajaloo  perioodid:  muinasaeg,  vanaaeg,  keskaeg,  uusaeg, lähiajalugu.

Õpitulemused:

1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase:  sajand,  aastatuhat,

eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;

2) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;

3) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;

4) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

5) kasutab ajalooatlast.

 

Ajalooallikad

Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas, muuseum ja arhiiv.

Õpitulemused:

1)teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest;

2)töötab lihtsamate allikatega;

3)kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas,

esemeline allikas.

 

Eluolu

Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja

traditsioonid, nende muutumine ajas.

Õpitulemused:

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;

3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

4) Kasutab sündmuste kirjeldamisel  ajalooatlast .

 

Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud

Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas õpetaja

valikul.

Õpitulemused:

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu minevikus;

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;

3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

4) kasutab ajalooatlast ja oskab täita kontuurkaarti.

 

Õpik: Milvi-Martina Piir „Inimesed ajas“  I-II Avita 2008

 

Ajaloo ainekava põhikoolile

Teema

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

Esiaeg

10

 

 

 

Muistsed idamaad

22

 

 

 

Vana-Kreeka

18

 

 

 

Vana-Rooma

20

 

 

 

Keskaegse Euroopa sünd

 

5

 

 

Kunaningad, krahvid, hertsogid ja rüütlid

 

5

 

 

Elu maal

 

5

 

 

Elu linnas

 

10

 

 

Kirik ja klooster

 

6

 

 

Riik

 

4

 

 

Keskaegse Euroopa naabrid

 

7

 

 

Kristliku Euroopa laienemine

 

3

 

 

Eesti keskajal

 

5

 

 

Euroopa uute teadmiste otsingul

 

3

 

 

Uues ajastu algus

 

15

 

 

Vana kord Euroopas

 

 

20

 

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus

 

 

10

 

Suured revolutsioonid, vabadus, võrdsus, vendlus

 

 

10

 

Liberalism ja rahvuslik liikumine

 

 

10

 

Industriaalühiskonna kujunemine

 

 

6

 

Eesti 19.-ndal sajandil

 

 

6

 

Esimene maailmasõda ja Eesti iseseisvumine

 

 

8

 

Maailm kahe sõja vahel

 

 

 

25

Teine maaiklmasõda

 

 

 

15

Lääne maailm

 

 

 

5

Kommunistlikud riigid

 

 

 

5

3. maailm

 

 

 

3

Kultuur ja eluolu pärast 2. maailmasõda

 

 

 

3

Maailm 20.-nda sajandi lõpul

 

 

 

14

 

 

 1. klassi lõpetaja:
 1. kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid õpitud sõnu, lühendeid ja fraase;
 2. tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid omavahel;
 3. teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi;
 4. hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;
 5. toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;
 6. mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate kultuurivaldkondade kohta;
 7. mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel;
 8. teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab neid kriitiliselt;
 9. väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust ning kasutab ajalookaarti.

 

Ajaarvamine ja ajalooallikad

Õpitulemused

Õpilane:

 1. kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajandaastatuhateKrpKr,araabia numberRooma numberkirjalik allikassuuline allikasesemeline allikas;
 2. teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid;
 3. leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
 4. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega.

Õppesisu

Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, lähiajalugu.

Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas, muuseum ja arhiiv. Ajatelg.

 

Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu

Õpitulemused

Õpilane:

 1. kirjeldab mõnda kodukohas aset leidnud minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
 2. teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikuid ja nende saavutusi;
 3. kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja nüüdisajal;
 4. oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust.

Õppesisu

Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas. Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas.

 

Muinasaeg

Õpitulemused

Õpilane:

1.      kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;

 1. näitab kaardil ning põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine;
 2. teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;
 3. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaegpronksiaegrauaaegvaranduslik ebavõrdsussugukondhõim;

5.      teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi inimasustusalasid.

Õppesisu

Muinas- ja vanaaja periodiseerimine. Muinasaja arengujärkude üldiseloomustus: kiviaja inimese tegevusalad, põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutusele võtmine. Eesti muinasaja üldiseloomustus, Pulli, Kunda. Muinasaegsed mälestised – kalmed ja asulakohad – ning arheoloogilised leiud. Kodukoha inimasustus muinasajal.

 

Vanad Idamaad

Õpitulemused

Õpilane:

1.      selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust ja Mesopotaamiat;

 1. kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse, Mesopotaamia või Juuda riigi näitel;
 2. tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid ja Babüloni rippaiad; teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;

4.      seletab mõisteid linnriikvaaraomuumiasfinkstempelpüramiidpreester,Vana Testament.

Õppesisu

Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud.

Vana-Egiptuse riigikorraldus, eluolu, religioon, kultuurisaavutused. Vaaraod Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon.

Mesopotaamia, sumerite linnriigid, leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi seadused, eluolu, religioon, kultuurisaavutused.

Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, Vana Testament, kümme käsku.

 

Vana-Kreeka

Õpitulemused

Õpilane:

1.      näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat;

 1. teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
 2. kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
 3. võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel;
 4. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polisrahvakoosolekakropolagoraatürannaristokraatiademokraatiakodanikorieeposolümpiamängudteatertragöödiakomöödiaskulptuurTrooja sõdahellenidtähestik.

Õppesisu

Vanim kõrgkultuur Euroopas. Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur.

Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linnriikide nõrgenemine ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi tekkimine.

Vana-Kreeka kultuur ja religioon, eluolu ja mütoloogia. Olümpiamängud. Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, teater, kunst, arhitektuur, skulptuur, vaasimaal. Vana-Kreeka kultuuri tähtsus.

 

Vana-Rooma

Õpitulemused

Õpilane:

 1. näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;
 2. teab Rooma riigi tekkelugu ning oskab tingmärkidest juhindudes näidata kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist;
 3. iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
 4. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariikfoorumkapitoolium,Colosseumpatriitsplebeikonsulsenatrahvatribuunorjandusamfiteater,gladiaatorleegionkodusõdakristluspiibelprovintsIda-RoomaLääne-RoomaKartaagoKonstantinoopolladina keel.

Õppesisu

Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, kuningad. Rooma Vabariigi algus ja ühiskondlik korraldus. Rooma võimu laienemine Vahemere maades. Hannibal, Caesar, vabariigi lõpp.

Rooma keisririigi ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma impeerium ja selle lõhenemine.

Vana-Rooma kultuur, kunst ja arhitektuur, rahvas ja eluolu, avalikud mängud. Ristiusu teke, Uus Testament.

 

 1. klassi lõpetaja:
 1. kirjeldab ajaloo põhietappe näidete kaudu;
 2. mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi;
 3. võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi ja tagajärgi, arutleb märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 4. teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti;
 5. töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt;
 6. otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati ja lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades;
 7. töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme;
 8. oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda ja mõistab nii ametite kui ka töö sisu muutumist ajas;
 9. mõistab ajalooteadmiste vajalikkust igapäevaelus ning teab ajalooga seotud erialade õppimise võimalusi.

 

Maailm keskajal 476–1492

Õpitulemused

Õpilane:

 1. kirjeldab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust ning talupoegade ja feodaalide elulaadi;
 2. teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka maailmapildi kujundajana;
 3. teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, ning kirjeldab keskaegse linna eluolu;
 4. iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi jagunemise tagajärgi;
 5. iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi;
 6. kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi;
 7. toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;
 8. nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ning muistset vabadusvõitlust;
 9. teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ja tekkis Vana-Vene riik;
 10. seletab mõisteid paavstpatriarhpiiskoppreestermunknunnsenjöörvasallfeodaalpärisoriInglise parlamentraadtsunftgildHansa LiitMõõgavendade OrduLiivi Orduromaani stiilgooti stiilkoraanMuhamedmošeeMeka;
 11. teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Keskaegse maailmapildi mõju maailma ajaloole, keskaja ühiskonna üldiseloomustus ja periodiseering. Läänikord, eluolu.

Kiriku ja kultuuri osa keskajal, ristiusu õpetuse alused, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil.

Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju Euroopale.

Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik.

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, tsunftikord, linnade valitsemine.

Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked.

Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad.

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine. Eluolu keskajal.

Asustus, tegevusalad ja eluolu kodukohas muinasaja lõpul.

 

Maailm varauusajal 1492–1600

Õpitulemused

Õpilane:

1.      teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng ja reformatsioon;

 1. kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni mõju;
 2. seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;
 3. seletab mõisteid maadeavastusedreformatsioonprotestandidluteri usk,renessansshumanism;
 4. teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci.

Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja Euroopa mõju avastatud maades.

Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther.

Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad. Liivi sõja põhjused ja tagajärjed.

 

Maailm 1600–1815

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;
 2. selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, parlamentarism;
 3. selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;
 4. toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning saab aru, mille poolest need erinevad;
 5. teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja kirjeldab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust;
 6. kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni;
 7. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustusvalgustatud absolutism, reformrevolutsioonrestauratsioonabsolutismparlamentarism;
 8. teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende tegevust.

Õppesisu

Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. sajandi valgustatud absolutism Preisimaa näitel, Friedrich II.

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti erikord, Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses ja poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna).

USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus.

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused ja kulg, Napoleoni reformid, Viini kongress ja poliitilised muutused Euroopa kaardil Vestfaali rahu ning Viini kongressi tulemusena, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa ajaloos.

Kultuur: barokk, klassitsism.

Asustus ja eluolu paikkonnas 17.–18. sajandil.

 

Maailm 1815–1918

Õpitulemused

Õpilane:

 1. näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
 2. kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
 3. selgitab Eesti iseseisvumist;
 4. teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
 5. iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
 6. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriikmonopollinnastuminerahvuslik liikuminevenestamineautonoomiaAntantKolmikliitliberalismkonservatismsotsialism.

Õppesisu

Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, vabrikutootmine, linnastumine, industriaalühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused.

Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa näitel, Saksa keisririik.

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene impeeriumi äärealade poliitika, talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused, venestusaeg, 1905. aasta revolutsiooni tagajärjed.

Esimene maailmasõda, uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas, sõja põhjused, kulg ja tagajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani.

Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine, sh kodukohas.

 

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939

Õpitulemused

Õpilane:

 1. näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi;
 2. iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
 3. kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja vaikival ajastul;
 4. kirjeldab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;
 5. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatiadiktatuurautoritarismtotalitarismfašismkommunismnatsionaalsotsialismrepressioonRahvaste LiitVersailles’ süsteemvaikiv ajastuparlamentarismTartu rahu;
 6. teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson.

Õppesisu

Rahvusvaheline olukord, Pariisi rahukonverents, poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda, Versailles’ süsteem. Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas.

Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed.

Demokraatia ja diktatuuri põhijooned. Demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel, autoritarism Itaalia näitel, totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel.

Eesti Vabariik, Vabadussõda, Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus, demokraatliku parlamentarismi aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, välispoliitika.

Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel, uued kultuurinähtused, teadus, tehnika areng, aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio, kino ja film, kirjandus ja kunst, uued propagandavahendid. Kultuur ja eluolu paikkonnas 20. sajandi algul.

 

Teine maailmasõda 1939–1945

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel;
 2. teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja puhkemise põhjused, sõja tulemused ja tagajärjed;
 3. kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja sõjategevuse kulgu;
 4. selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;
 5. iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
 6. teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane koalitsioon;
 7. seletab mõisteid MRPholokaustküüditaminebaaside lepingokupatsioon,ÜRO.

Õppesisu

Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. München. MRP.

Sõjategevuse üldiseloomustus, sõja algus ja lõpp, sõdivad pooled. Sõjategevus, rinded: Idarinne, Läänerinne, Vaikse Ookeani ja Põhja-Aafrika piirkond. Holokaust, ÜRO asutamine.

Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, juuniküüditamine, sõjategevus Eesti territooriumil, Nõukogude ja Saksa okupatsioon.

Teise maailmasõja mõjud paikkonnas.

 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000

Õpitulemused

Õpilane:

 1. teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab kaardil tähtsamaid külma sõja aegseid kriisikoldeid;
 2. teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. aastail;

3.    kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;

4.    kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu koosseisus;

5.    toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;

6.    kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;

7.    iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel;

8.    seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, metsavennad, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;

9.    teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.

 

Õppesisu

Külm sõda, külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid, kriisid ja sõjad.

Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel. USA ühiskond, sisepoliitika, ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng, Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted.

Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon.

Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, repressioonid, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja eluolu.

Kommunistliku süsteemi lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Saksamaa ühinemine.

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Laulev revolutsioon, Balti kett, põhiseadusliku korra taastamine.

Maailm alates 1990. aastaist, üldülevaade, Euroopa Liidu laienemine, NATO laienemine, uued vastasseisud.

Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel. Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud, infotehnoloogia, massikultuur, naine ja ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis.

Poliitilised liikumised, kultuur ja eluolu ning ajalooline mälu ja mäluasutused kodukohas.