HUVITUND 4.-6. klass

MUDILASKOOR

Koori tegevuse ülesanded on muusikahuvi äratamine ja rikastamine, muusikalise kirjaoskuse, muusika teadliku kuulamise oskuse, muusikalise kujutlusvõime, mälu, tähelepanu, rütmitunde ja koordinatsiooni arendamine ning esitamisoskuse kujundamine. Musitseerimises lähtutakse ea kohasusest ja õpilaste muusikalisest võimekusest.

PALLIMÄNGUD

Kiirust arendavad liikumismängud ning osavuse (koordinatsiooni), jõu ja vastupidavuse arendamine.

KOKANDUS

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest. Põhirõhk on praktilisel tegevusel. Õpilastele tutvustatakse rahvuslikke toitumistavasid ja toitumise kaasaegseid SH. Tervislike põhimõtteid.

GEOGRAAFIA / BIOLOOGIA

Huvitunnis keskendume Rohelise kooli projektile ja erinevatele keskkonna teemadele. Toimuvad ka bioloogiat ja geograafiat tutvustavad tunnid, tegevused ja huvikatsed.

KEEMIA / FÜÜSIKA

Huvitunnis tegeletakse loodusnähtuste vaatlustega (nt töö mikroskoobiga), tehakse eksperimente ja mõeldakse ise välja huvitavaid katseid, meisterdatakse mudeleid ja tutvutakse erinevate teemadega, mis ühel või teisel moel on seotud meie argieluga. Iga kooliaasta lõpul on eesmärk läbi viia huvitunde kokkuvõttev üritus „Oma kooli Rakett 69“.

ROBOOTIKA

Töö Edisoni robotiga. Ühildus lego klotsidega, millest ehitavad erinevaid abi vahendeid ja teevad võistlusi valmis programmide abil. Tutvume ka EdBlocks tarkvaraga (robot peab läbima kindla vahemaa ja liikuma ühe ruudu).

Töö Lego EV3 ja  NXT lego robotitega. Roboti kokkupanek jooniste abil, tutvumine valguse ja kaugust mõõtva anduriga. Osalemine robotite sumo võistluses.

LASTEKOOR

Muusikakogemuse rikastamine; aktiivse ja emotsionaalse muusikataju, muusikalise kirjaoskuse, muusika teadliku kuulamise oskuse, muusikalise kujutlusvõime, mälu, tähelepanu, rütmitunde ja koordinatsiooni arendamine ning esitamisoskuse kujundamine. Musitseerimises lähtutakse eakohasusest ja õpilaste muusikalisest võimekusest.

Teatriring

Eesmärgiks on loova, intelligentse, elava kujutlusvõimega, julge ja iseseisva isiksuse kujunemisele kaasa aitamine. Kuidas olla laval ja esinedes julgem, reageerida kiiresti hetkeolukordadele ning teha koostööd teiste inimestega. Arendab näitlemisannet, loovust, suhtlemisoskust, annab enesekindlust ja julgust enda arvamust avaldada.


 

VALIKAINE 7.-9. klass

INGLISE KEEL

Põhirõhk on vestlusel ja eri valdkondade (ilmast-meediast-spordi-kokakunstini) sõnavara arendamisel. Mängime erinevate tegevuste kaudu läbi elulisi olukordi, vaatame ja analüüsime filme, teeme tööd keeletasemeüleste tekstide ja olümpiaadiülesannetega ning õpime keelt praktiliste tegevuste, ettekannete ja mängude kaudu. Töö inglise keeles.

TEKSTILOOME

Valikaine tundides õpime erinevaid tekste koostama, pearõhk on kirjaliku väljendusoskuse  ja arutlusoskuse arendamisel. Harjutamise kõrval osaleme ka erinevatel Tallinnas korraldatavatel kirjutamisvõistlustel. Samuti harjutame emakeeleolümpiaadiks ja 9.klassi õpilased saavad abi kevadisteks gümnaasiumikatseteks.

FÜÜSIKA / KEEMIA

Puhta füüsika ja inseneeria ülesannete lahendamine. Keemia arvutusülesannete lahendamine ja aineklasside nomenklatuuri reeglite süvendatud õppimine. Kogu põhikooli füüsika ja keemia põhivara kordamine ning lahendatud näidisülesannete kogumiku koostamine õpilase poolt (materjal, millele saab toetuda hiljem gümnaasiumis või kutseõppeasutuses). Tase: eelnevate aastate põhikooli valikeksamite ülesanded, keskmise raskusastme olümpiaadiülesanded (nn koolivoor)

GEOGRAAFIA / BIOLOOGIA

Õpilastele kes soovivad osaleda aineolümpiaadidel või teistel ainealastel viktoriinidel ja võistlustel, edasi minna õppima gümnaasiumi loodusklassi, tugevdada ja kinnistada oma ainealaseid teadmisi.

MATEMAATIKA

9. klassis õpitavate teemade süvendatud käsitlemine. Põhikooli matemaatika põhivara kordamine. Mittestandardsete matemaatikaülesannete lahendamine. Kuidas matemaatika seostub igapäevaeluga. Kompleksülesanded sh protsendid.

LASTEKOOR

Muusikakogemuse rikastamine; aktiivse ja emotsionaalse muusikataju, muusikalise kirjaoskuse, muusika teadliku kuulamise oskuse, muusikalise kujutlusvõime, mälu, tähelepanu, rütmitunde ja koordinatsiooni arendamine ning esitamisoskuse kujundamine. Musitseerimises lähtutakse ea kohasusest ja õpilaste muusikalisest võimekusest.

PALLIMÄNGUD

Kiirust arendavad liikumismängud ning osavuse (koordinatsiooni), jõu ja vastupidavuse arendamine.

ROBOOTIKA

Töö Edisoni robotiga. Ühildus lego klotsidega, millest ehitavad erinevaid abi vahendeid ja teevad võistlusi valmis programmide abil. Tutvume ka EdBlocks tarkvaraga (robot peab läbima kindla vahemaa ja liikuma ühe ruudu).

Töö Lego EV3 ja  NXT lego robotitega. Roboti kokkupanek jooniste abil, tutvumine valguse ja kaugust mõõtva anduriga. Osalemine robotite sumo võistluses.

 

IMPRORING

Eesmärgiks on loova, intelligentse, elava kujutlusvõimega, julge ja iseseisva isiksuse kujunemisele kaasa aitamine. Impro õpetab, kuidas olla laval ja esinedes julgem, reageerida kiiresti hetkeolukordadele ning teha koostööd teiste inimestega. Improvisatsioon arendab näitlemisannet, loovust, suhtlemisoskust, annab enesekindlust ja julgust enda arvamust avaldada.

VIDEORING

Tundide eesmärgiks on äratada õpilases huvi filminduse vastu ja anda esmased teadmised  filminduse abc-st. Huviringi läbinud õpilane saab teadmised ja oskused kuidas oma ideed audiovisuaalselt teostada (idee - filmimine - montaaž). Samuti on õpilasel mitu eri laadi kogemust stsenaariumi kirjutamisest, rühmatööst ning audio visuaalse projekti ettevalmistusest. 

KOKANDUS

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest. Põhirõhk on praktilisel tegevusel. Õpilastele tutvustatakse rahvuslikke toitumistavasid ja toitumise kaasaegseid SH. Tervislike põhimõtteid.