KEHTESTATUD

Tallinna Pääsküla Kooli

direktori 28.oktoobri 2019

käskkirjaga nr 1-5 /4/ 2019

 


TALLINNA PÄÄSKÜLA KOOLI TÖÖTASUJUHEND

 

 

1.    ÜLDSÄTTED

 

1.1 Kooli töötasujuhend on direktori kehtestatud juhend, mis sisaldab töötasustamise põhimõtteid, sh töötasu maksmise korda.

1.2 Kooli töötasujuhendi koostamisel või muutmisel esitab direktor juhendi enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale.

1.3 Töötaja töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest ning käesolevast juhendist.

1.4 Töötajate töötasu kokku leppimisel arvestatakse kooli eelarves ettenähtud töötasuvahendite suurusega.

1.5 Kooli töötasujuhend on avalikult kättesaadav kooli veebilehel.

 

2. TÖÖTASU

 

2.1 Töötasu on töötaja töölepingus kokkulepitud tasu, mis hõlmab kõigi töölepingus või ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.  

2.2 Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja kooli direktori vahel kokku töölepingus. Töötajaga töötasu kokku leppimisel arvestab kooli direktor töötajaga kõiki kokku lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni. Kokkulepitud töötingimusi sh töötasu tingimusi võib muuta ainult töötaja ja direktori kokkuleppel töölepingus.

2.3 Direktor ja töötaja võivad alustada läbirääkimisi töötasu tingimuste muutmiseks, kui kokkulepitud tööülesanded muutuvad varasemaga võrreldes keerukamaks või töötaja töötulemused ja kvalifikatsioon on tõusnud.

2.4 Vabariigi Valitsuse 22.08.2013.a määruses nr 125 „Haridustöötajate tööaeg“ nimetatud ametikohtadel lepitakse töötasu kokku arvestades täistööaega 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, teistel töötajatel 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

2.5 Täistööajaga õpetajate töötasu ei või olla madalam Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud õpetajate töötasu, s.h klassijuhatamise tasu,  alammääradest. Teiste täistööajaga töötajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud  töötasu alammäärast.

2.6 Töötasu kokku leppimisel peab kooli direktor töötasumäära töötajale põhjendama.

 

 

 

3. TÖÖTASU MAKSMINE

 

3.1 Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

3.2 Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus 8. kuupäeval töötaja määratud pangakontole. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada kantselei juhatajat.

3.3 Raamatupidaja väljastab töötajale teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

 

4. MUUD TASUD

 

4.1 Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise eest, mis ei ole kokku lepitud tema töölepingus või ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

4.2 Lisatasu kokku ei või ületada 50% ametikohale vastavast töötasumäärast kuus.

4.3 Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamisel rahas.

4.4 Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise, hüvitatakse töötajale punkti 4.3 alusel ületunnitöö.

4.5 Öötöö ja riigipühal tehtav töö hüvitatakse tööandja ja töötaja kokkuleppel täiendava vaba aja andmisega, kokkuleppe mittesaavutamisel maksab tööandja öötööl ja riigipühal tehtava töö eest töötasu seaduses ettenähtud ulatuses.

4.6 Töötajale võib maksta preemiat ja toetust kooli eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires vastavalt Tallinna Linnapea kehtivale käskkirjale põhimõtete kohta Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate tasustamisel.

 

 

5. PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE

 

5.1 Puhkusetasu (sh õppepuhkuse tasu) arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja §-de 48 ja 491alusel.

5.2 Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

5.3 Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 1 ja 2 alusel.

5.4 Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitis ning väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetav tasu arvutatakse Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 3 ja 4 alusel.

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Töötasujuhendit muudetakse töötasu korraldatavate seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste või Tallinna Linnavolikogu määruste muutmise korral.