Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid).

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis teostati riikliku järelevalvet Harju maavanema 12.09.2012 korralduse nr 1-1/1321-k “Harju maakonna õppeasutuste 2012/2013. õppeaasta temaatilise riikliku järelevalve ajakava kinnitamine ja järelevalvet teostavate ametnike määramine” alusel. Järelevalve teostamise eesmärgiks oli välja selgitada õpilase arengu toetamine, sh hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine, turvalisuse tagamine ja andmete õigsuse kontrollimine Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Järelevalvet teostati 20.-29.11.2012. Järelevalvet teostas Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Piret Hiisjärv.

Ettepanek

Kavandada personalile lähiaastateks eripedagoogikaalaseid täienduskoolitusi.

Ettekirjutusi ei ole.

Tuleohutusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskus.Järelevalve aktid on kättesaadavad dokumendiregistris.Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.