Tallinna Pääsküla Kooli õppetöö korralduse põhimõtted distantsõppe ajal.

ÕPPETÖÖ

·         E - õpe toimub selleks kohandatud tunniplaani järgselt. 

·         Kõik tunnis toimuvad tegevused lisatakse e-kooli tunnikirjeldusse. Tähtajalised ülesanded lisatakse koduste tööde alla, vajadusel etappidena.

·         Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis.

·         Huvitunde ja valikaineid sel perioodil ei toimu.

·         Iga e-ülesande järel on selgelt kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet endale tagasi hindamiseks või oli antud ülesanne ettevalmistuseks või harjutamiseks järgmise tunni jaoks.

·         Õpilasel on kohustus vaadata läbi kogu nädalaks antud õpiülesanded ja planeerida oma nädalat. Soovitav on koostada kindel päevaplaan, kus on aeg õpiülesanneteks, liikumiseks ja puhkuseks.

·         Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega vms, pöördub ta kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele sama päeva jooksul oma tööajal (8.30-15.30).

·         Õpetajate konsultatsioonid toimuvad videosilla vahendusel.

·         Iga aineõpetaja võib teha esimese kahe nädala jooksul ühe hindelise töö. Distantsõppe pikenemisel toimuvad kontrolltööd tavapäraselt seadustele.

·         Tagasiside tuleb esitatud töödele õpetaja poolt e-kooli või teistesse kokkulepitud keskkondadesse (Opiq). Lühemate tööde puhul kuni kolme tööpäeva jooksul ja pikemate tööde puhul nädala jooksul.

·         Õpitulemused hinnatakse distantsõppe perioodil mitteeristavalt (A/ arvestatud või MA/ mittearvestatud) ja lisatakse sõnaline tagasiside.

·         Trimestrihinde kujunemise aluseks olevate tööde tulemused ja sõnaline tagasiside kantakse e-kooli päevikusse. Esitamata tööde juurde märgitakse „0“- esitamata.

·         Õpetaja annab tagasiside ka õpilase hoolsusele. Õpilase käitumisele eraldi hinnangut ei anta.

·         Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemises. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Koolikohustuse mittetäitmisel võtab klassijuhataja või tugispetsialist ühendust õpilase vanemaga ning vajadusel teavitab KOV-i spetsialisti.

·         8. – ja 9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised toimuvad videosilla vahendusel.

·         Vajadusel ja võimalusel laenutatakse koolitöötajale ja õpilasele digiõppeseadmeid.

 

ÕPILASE PUUDUMINE

·         Õpetaja märgib puudujaid. Õpilase vanem põhjendab puudumist vastavalt TPK kodukorrale

·         Reisimine ei vabasta õppetöös osalemisest.

·         Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

 

KONTAKTI VÕTMINE

·         Esmane kontaktisik kooliga on klassijuhataja.

·         Tugipersonali telefonid ja õpetajate e-posti aadressid leiate kooli kodulehelt.