Saksa keel – Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. Mõistab olulist endale tuttaval teemal. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse.

Disain – Sisekujundus. Värviõpetus. Moedisain. Toote kompositsioon. Siidimaal

Segakoor - tegeletakse laulja hääle arendamisega ja keskendutakse mitmehäälsele kooslaulmisele. Otsesed väljundid on esinemised kooli üritustel ja kontsertidel. Tutvutakse erinevate autorite kooriloominguga.

Riigikaitseõpetus - tund annab õpilastele võimaluse mõista oma riiki, riigi väärtusi ning enda kohust riigi kodanikuna. Kursuse pikkus on 70 õppetundi, millest 35 toimub klassiruumis ning 35 praktilises välilaagris.

Informaatika – MS Word, WordArt, MS PowerPoint, Excel 2010, MS Publisher

Multimeedia – Heli-, pildi-, video töötlused

Ettevõtluse alused - teadmised majanduse funktsioneerimisest ja üldisematest seaduspärasustest. Turumajanduse toimimine, riigil roll majanduse reguleerimisel.  Ettevõtluse juriidilised vormid, äriideed ning ettevõtte käivitamisest.

Uurimistöö alused - algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest.

Psühholoogia - Psühholoogia rakendused. Psühholoogi elukutse. Psüühika ja närvisüsteem. Elu jooksul toimuv areng. Aistingud ja taju. Teadvus ja selle erinevad seisundid. Psühhoaktiivsete ainete mõju teadvusele. Mälu ja õppimine. Mõtlemine. Loovus. Keel ja kõne. Intelligentsus. Motivatsioon. Seksuaalpsühholoogia. Emotsioonid. Stress. Isiksuseteooriad. Psüühilised häired. “Mina” kujunemine.

Majandusõpetus - Majandusteooria alused ja põhimõisted.  Mikroökonoomika. Makroökonoomika. Tarbimine. Eelarve koostamine. Raha ja finantsturg.

Usundiõpetus  - Usumaailma piirjooned. Inimene ja religioon. Kogemused ja usk. Religioonide liigitamine. Religioossuse tüübid. Ratsionaalsus ja usk. Maailmavaade ja maailmapilt.

Astronoomia -  Kosmoloogilised mudelid. Kosmosetehnoloogiad. Päikesesüsteem. Tähed. Galaktikad. Astronoomia ajalugu ja metoodika.

Joonestamine -  Standardkiri. Projekteerimine. Aksonomeetrilised kujutised. Tehniline joonistamine. Geomeetriliste kehade joonised. Ehitusjoonis. Ruumilise kujutamise põhialused.

Kodunduse õpetus  - Toiduenergia. Toiduring. Toidupüramiid. Mikroorganismid toidus. Konserveerimine. Makrotoitained. Mikrotoitained. Lisaained toiduainetes. Märgistused toodetel. Toidu valmistamine.

Filosoofia alused - Antiikfilosoofia ja filosoofilise mõtlemise kujunemine. Filosoofia põhiküsimuse formuleerimine.

Etikett – aine jaguneb kaheks suuremaks alateemaks 1)Käitumisetikett - erinevad vastuvõtud ja nende organiseerimine. Praktikas Buffe`t ja fur?ett laua valmistamine. Ametiriietus, pidulik riietus. Kutsekaartide vormistamine ja saatmine. Visiitkaart. 2) Lauaetikett. Lauakombed. Piduliku laua katmine. Toitude ja jookide serveerimine. Lauakaart. Nime- ehk kohakaart. Menüükaart.

Karjääriõpetus - aine raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases valmisolekut optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, erinevate elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks.

Kultuurilugu - Aine raames püütakse mõista kultuuri kui sellist, selle tekkimist, muutumist ja arenemist ajas. Analüüsitakse erinevaid kultuuri sümboleid ja ilminguid - väärtused, normid, tavad, rituaalid, uskumused, keel jne. Kultuuridevahelised erinevused ja nende tekkepõhjused.