KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja

17. veebruari 2012

käskkirjaga nr 1.-2/57

LISA 8

 

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi  vastuvõtu tingimused ja kord

 

 

1.      Üldsätted

1.1.   Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 2 ja 21. detsembri 2011 Tallinna Linnavalitsuse
määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli tingimused ja kord” alusel.

1.2.   Käesolev kooli vastuvõtmise tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Pääsküla Gümnaasiumisse (edaspidi kool).

1.3.   Kool avalikustab õpilaste vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel hiljemalt jooksva aasta 01. märtsiks. Õpilaste vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 01. veebruarist järgmise õppeaasta alguseni.

1.4.   Kool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest  § 26 ja  § 27, haridus-ja teadusministri 19. augusti 2010.a määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”, sotsiaalministri 29. augusti 2003.a määrusest nr 109 „Tervisekaitsenõuded koolidele”  § 4.

1.5.   Õpilase nimekirja arvamise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

1.6.   Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Tallinna Haridusamet.

 

2.      Vastuvõtt 2. ja 9. klassi ja 11. ja 12. klassi

2.1.   Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul.

2.2.   Erandjuhul võib õpilast vastu võtta ka õppeaasta jooksul, kui selleks näidatakse taotluse esitaja poolt ära vältimatu vajadus.

2.3.   2. ja 9. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud õpilased vabade õppekohtade olemasolul.

2.4.   11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul õppekava sobivusel, eelnevate õpitulemuste ja vestluse alusel. Vastu ei võeta reeglina õpilasi, kui tunnistusel on puudulikud hinded (kaasa arvatud käitumishinne) ja klassikursuse kordajaid (välja arvatud tervislikud põhjused). Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi.

2.5.    Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud avaldusega koos esitatud dokumentide alusel.

2.6.   Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

2.6.1.    välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;

2.6.2.    isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;

2.6.3.     isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

2.6.4.    isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

2.6.5.    kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

2.7.   Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt Haridus- ja teadusministri  19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

2.8.    Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kirjaliku avalduse, millele lisab:

2.8.1.    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2.8.2.    kui avalduse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Sisseastuja või vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;

2.8.3.    ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist juhul, kui sisseastuja asub õppima väljastpoolt Tallinna linna;

2.8.4.    ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2.8.5.    kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui sisseastuja  arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

2.8.6.    kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui sisseastuja arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;

2.8.7.    gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

2.9.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

 

3.      Vastuvõtt esimesse klassi

3.1.   Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes saab jooksva  aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

3.2.   Esimesse klassi võetakse koolikohustuslikust east noorem laps, kui lapsevanem esitab nõustamiskomisjoni või koolieelse lasteasutuse, kus laps käib, koolivalmiduse soovituse.

3.3.   Esimese klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

3.4.   Isik või tema vanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) esitab 1. märtsist 11. märtsini haridusametisse taotluse kirjalikult (sh elektroonselt digitaalset allkirjastatuna) või elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas.

3.5.   Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.  

3.6.   Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke isikute kohta, kes teavitasid või kelle seaduslik esindaja teavitas elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest hiljemalt 15. juuniks.

3.7.   Alates 15. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalises järjekorras.

3.8.   Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku avalduse, millele lisab:

3.8.1.    sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja;

3.8.2.    vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral);

3.8.3.    sisseastuja tervisekaardi (selle olemasolul).

3.9.   Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase nimekirjast välja vanema avalduse alusel.