INGLISE KEEL

III KOOLIASTE, 7.-9. KLASS

ÕPPE-EESMÄRGID

Põhikooli 7.-9.klassi inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õpilane:

• saavutab A-keeles taseme, mis võimaldab igapäevastes situatsioonides ja levinumatel teemadel nii kirjalikus kui suulises kõnes suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid inglisekeelseid adapteeritud ja originaaltekste;

• huvitub inglise keele õppimisest ja selle kaudu oma teadmiste ja silmaringi laiendamisest;

• oma rahva kultuuri tundmise kõrval huvitub inglise keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist ning suhtub neisse lugupidavalt;

• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad;

• arendab erinevate osaoskuste kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võime;

• arendab oskust väljendada enese ja rühma seisukohti ning oskab aktiivselt kuulata;

• omandab oskused edaspidiseks iseseisvaks inglise keele õppimiseks ning oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks;

• õpib hankima ja kasutama vajalikku teavet (ka teiste õppeainete tarvis) teatmeteostest, sõnaraamatutest, internetist ja teistest infoallikatest.

7 . klass

1. EESMÄRGID.

• Õpilane huvitub võõrkeele õppimisest.

• Omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires.

• Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

• Julgeb ja tahab omandatud teadmisi- oskusi praktikas kasutada.

2. ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas (kokku 105 tundi)

3. ÕPPEKIRJANDUS

Ü. Kurm I Love English 5 Student’s Book, Workbook, CDd

J. Dooley, V. Evans Grammarway – Express Publishing 2007

A.Pikver Grammar is Easy – Tallinn: TEA 1994

4. ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

• MINA: iseloom , huvid ,võimed , oskused, harjumused, tervis

• ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed

• PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha

• SÕBRAD: erinevad iseloomud, suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, konfliktid ja nende lahendamine.

• KESKKOND; KODUKOHT; EESTI : ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused

• IGAPÄEVASED TEGEVUSED: kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; liiklemine

• ÕPPIMINE JA TÖÖ: kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö

• HARRASTUSED JA KULTUUR: kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet

• MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn, rahvused, keeled

2. Keeleteadmised

• Nimisõna :omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad

• Artikkel. Umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega

• Omadussõnad: võrdlusastmed, tarindid not........enough to, too....to; omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides

• Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine; sidesõna and arvsõnades

• Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad( who, what, where, that); omastavate asesõnade absoluutvormid( mine, yours..),

Much, many, little, few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them

• Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, käskiv kõneviis, kaudne kõne

• Modaalverbid- can, may, must= have to, should, could, would

To + infinitiiv, - ing vorm (Gerund)

• Sidesõnad : and. that, or, but, if, because, after, before, until,both neither

• Eessõnad: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in...; kohamäärustes esinevad eessõnad in at, on, behind, opposite.......; viisimäärustes esinevad asesõnad by, on, in, with, without......; enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for...

• Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul

• Sõnatuletus: järelliited-less; -ly

• Kirjalik väljendusoskus: lühiessee,. , isiklik kiri, õnnitluskaart, lühireferaat

5. ÕPITULEMUSED

7. klassi lõpus õpilane:

• kuulamisel mõistab kuuldu sisu; kuulamisülesande lahendamisel püüab kasutada globaalset, detailset või selektiivset kuulamist

• Kõnelemisel osaleb vestluses, püüab väljendada oma arvamust, oskab esitada lihtsat seotud teksti, oskab esitada küsimusi

• lugemisel mõistab loetu sisu, oskab esitada küsimusi teksti kohta, oskab leida tekstist olulist infot, oskab kasutada sõnaraamatud, oskab edasi anda loetu sisu.

6. HINDAMINE:

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema kolm arvestuslikku hinnet

Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest

·Protsessihindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest.

7. INTEGRATSIOON:

Emakeel – omadussõnade võrdlemine, asesõna (enesekohased asesõnad), tegusõna ajavormid, kaudne kõne, sidesõna, lauseõpetus, tõlkimine, rollimängude läbiviimine

Muusikaõpetus – ingliskeelsed laulud, tuntud lauljad, muusikud, heliloojad, ansamblid

Füüsika – tuntud anglo-ameerika leiutajad ja teadlased (Isaac Newton, Thomas Alva Edison jt.)

Inimeseõpetus – kehaosad, tervislik toitumine, stress

Geograafia – inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvaarv, jne.)

Kultuurilugu – inglise keele nädala läbiviimine (inglise keelt kõnelevate maade tutvustamine läbi postrite ja ettekannete, inglise kohvikukultuuri tutvustamine ja kogemine, inglise keelt kõnelevatest maadest pärit tuntud inimeste kohta ettekannete tegemine, erinevate mängude tutvustamine, jne). Ingliskeelse näidendi esitamine.

Usuõpetus – kristlike väärtuste kujundamine, kristlike pühade ja pühakute tutvustamine

8 .LÄBIVAD TEEMAD

1. Keskkond ja säästev areng

väärtustab looduslikku mitmekesisust, toimib keskkonda säästvalt, mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid

2. Tööalane karjäär

mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega, mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust, tegeleb oma huvide ja võimete uurimise ja arendamisega

3. Infotehnoloogia

kasutab infotehnoloogiat informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud eesmärkidel suhtlemiseks, võimalusel loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste

4. Meedia

oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, suudab keele vahendusel mõista, vahendada, tõlgendada ja luua tekste

5. Kodukant

oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida huvitavamatest, vaatamisväärsustest oskab juhatada teed, oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult

8. klass

1. EESMÄRGID.

• Õpilane huvitub võõrkeele õppimisest.

• Omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires

• Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

• Julgeb ja tahab omandatud teadmisi- oskusi praktikas kasutada.

• Põhikooli lõpetanu on võimeline edasi õppima gümnaasiumis või omandama kutse.

2. ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas ( kokku 105 tundi)

3. ÕPPEKIRJANDUS

Ü.Kurm I love English 6 Textbook, Workbook, CDd

J. Dooley, V. Evans Grammarway – Express Publishing 2007

A.Pikver Grammar is Easy – Tallinn: TEA 1994

4. ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

• MINA :iseloom , huvid ,võimed , oskused, harjumused, tervis

• ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed

• PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha

• SÕBRAD: erinevad iseloomud, suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, konfliktid ja nende lahendamine.

• KESKKOND; KODUKOHT; EESTI : ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused

• IGAPÄEVASED TEGEVUSED : kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; liiklemine

• ÕPPIMINE JA TÖÖ : kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö

• HARRASTUSED JA KULTUUR : kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet

• MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn rahvused, keeled

2. Keeleteadmised

• Nimisõna: omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, aluse ja öeldise ühildumine

• Artikkel. Umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedaega

• Omadussõnad: võrdlusastmed, tarindid not........enough to, too....to; omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides, omadussõna ühildumine nimisõnaga

• Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine; sidesõna and arvsõnades

• Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad( who, what, where, that); omastavate asesõnade absoluutvormid( mine, yours..), Much, many, little, few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them; rõhutavad ja siduvad asesõnad

• Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect; käskiv kõneviis, kaudne kõne, aegade ühildumine; passiiv: Present Simple, Past Simple

• Modaalverbid- can, may, must= have to, should, could, would

To + infinitiiv, - ing vorm (Gerund)

• Sidesõnad : and. that, or, but, if, because, after, before, until,both neither, (n)either.......(n)or, if, therefore

• Eessõnad: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in......; kohamäärustes esinevad eessõnad in at, on, behind, opposite.....;

viisimäärustes esinevad asesõnad by, on, in, with, without.....; enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for...

• Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas,eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul

• Sõnatuletus: ees- järelliited -less; -ly,-able, (t)ion,-ly,-iful,-less.un-,dis-,re-,im-

• Kirjalik väljendusoskus: lühiessee,. , isiklik kiri, õnnitluskaart, lühireferaat ,teade, küllakutse

• Õigekiri: suur j väike algustäht; nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed; arvsõnad; määrsõnad; kirjavahemärgid

5. ÕPITULEMUSED

8. klassi lõpus õpilane:

1. Kõnelemisel suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat keskustelu

2. Suudab kuulata ainekava temaatikaga seotud tekste

3. Oskab eristada otsitavat olulist infot

4. Oskab kasutada keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga

5. Oskab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjaliku teksti sisu edasi anda

6. Oskab väljendada oma suhtumist, soove ja vajadusi

7. Oskab vestelda ainekavas esitatud temaatika piires

8. Oskab esitada küsimusi ainekavas antud temaatika piires

9. oskab lugeda lihtsat adapteeritud teksti

10. Oskab leida tekstist olulist infot

11. Oskab vajadusel lugeda häälega

12. Oskab kasutada sõnaraamatuid ja teatmeteoseid

13. Oskab kirjutada sõbrale kirja

14. Oskab kirjutada lühiesseed, isiklikku kirja, küllakutset, teadet ainekava temaatika piires

6. HINDAMINE

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema vähemalt kolm arvestuslikku hinnet. Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest

Protsessihindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest

7. INTEGRATSIOON

Emakeel – omadussõnade võrdlemine, asesõna (enesekohased asesõnad), tegusõna ajavormid, kaudne kõne, umbmäärane tegumood, sidesõna, lauseõpetus, tõlkimine, esinemisoskuse kujundamine.

Kirjandus – anglo-ameerika kirjanikud (William Shakespeare, Mark Twain, Rudyard Kipling, jt.)

Geograafia – inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvaarv, jne.)

Matemaatika –arvsõnad (põhi- ja järgarvud)

Ajalugu – USA olulisemad ajaloosündmused

Kultuurilugu – inglise keele nädala läbiviimine (inglise keelt kõnelevate maade tutvustamine läbi postrite ja ettekannete, inglise kohvikukultuuri tutvustamine ja kogemine, inglise keelt kõnelevatest maadest pärit tuntud inimeste kohta ettekannete tegemine, erinevate mängude tutvustamine, jne). Ingliskeelse näidendi esitamine.

Usuõpetus – kristlike väärtuste kujundamine, kristlike pühade tutvustamine

8 .LÄBIVAD TEEMAD

1. Keskkond ja säästev areng

väärtustab looduslikku mitmekesisust, toimib keskkonda säästvalt, väärtustab säästvat tarbimisviisi, mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid

2. Tööalane karjäär

mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega, mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust, tegeleb oma võimete ja huvide uurimise ja arendamisega

3. Infotehnoloogia

kasutab infotehnoloogiat informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud, eesmärkidel suhtlemiseks, võimalusel loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste

4. Meedia

oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, suudab keele vahendusel mõista, vahendada, tõlgendada ja luua tekste

5. Kodukant

oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida huvitavamatest, vaatamisväärsustest, oskab juhatada teed, oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult

9. klass

1. 1. EESMÄRGID

• Õpilane huvitub võõrkeele õppimisest.

• Omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires

• Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

• Julgeb ja tahab omandatud teadmisi- oskusi praktikas kasutada.

• Põhikooli lõpetanu on võimeline edasi õppima gümnaasiumis või omandama kutse.

2. ÕPPEAINE MAHT. 3 tundi nädalas ( kokku 105 tundi)

3. ÕPPEKIRJANDUS

Ü.Kurm I love English 7 Textbook, Workbook, CDd

J. Dooley, V. Evans Grammarway – Express Publishing 2007

A.Pikver Grammar is Easy – Tallinn: TEA 1994

2. 4. ÕPPESISU

1. Kõnearendus- ja lugemisteemad:

• MINA :iseloom , huvid ,võimed , oskused, harjumused, tervis

• ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed

• PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha

• SÕBRAD: erinevad iseloomud, suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, konfliktid ja nende lahendamine.

• KESKKOND; KODUKOHT; EESTI : ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused

• IGAPÄEVASED TEGEVUSED : kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; liiklemine

• ÕPPIMINE JA TÖÖ : kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö

• HARRASTUSED JA KULTUUR : kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet

• MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn rahvused, keeled

2. Keeleteadmised

• Nimisõna :omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, aluse ja öeldise ühildumine

• Artikkel. Umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega

• Omadussõnad: võrdlusastmed, tarindid not........enough to, too....to; omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides, omadussõna ühildumine nimisõnaga

• Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine; sidesõna and arvsõnades

• Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad( who, what, where, that); omastavate asesõnade absoluutvormid( mine, yours..), Much, many, little, few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them; rõhutavad ja siduvad asesõnad

• Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Progressive Continuous, Present Perfect, Past Perfect; käskiv kõneviis, kaudne kõne, aegade ühildumine; passiiv: Present Simple, Past Simple

• Modaalverbid- can, may, must= have to, should, could, would

To + infinitiiv, - ing vorm (Gerund)

• Sidesõnad : and. that, or, but, if, because, after, before, until,both neither, (n)either.......(n)or, if, therefore

• Eessõnad: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in...; kohamäärustes esinevad eessõnad in at, on, behind, opposite.....; viisimäärustes esinevad asesõnad by, on, in, with, without.....; enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for...

• Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas,eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul

• Sõnatuletus: ees- järelliited -less; -ly,-able, (t)ion,-ly,-iful,-less.un-,dis-,re-,im-

• Kirjalik väljendusoskus: lühiessee,. , isiklik kiri, õnnitluskaart, lühireferaat ,teade, küllakutse

• Õigekiri: suur ja väike algustäht; nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed; arvsõnad; määrsõnad; kirjavahemärgid

5. ÕPITULEMUSED

9. klassi lõpus õpilane:

1. Suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat keskustelu.

2. Suudab kuulata ainekava temaatikaga seotud tekste ning neis ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure.

3. Oskab eristada otsitavat olulist infot.

4. Oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele nii vestluses kui raadio-/TVuudiseid kuulates.

5. Kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga.

6. Oskab kasutada erinevaid keelestruktuure lausete ja seotud teksti koostamiseks.

7. Oskab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjaliku teksti sisu edasi anda.

8. Oskab väljendada oma suhtumist, soove ja vajadusi.

9. Oskab vestelda ainekavas esitatud temaatika piires.

10. Oskab esitada küsimusi ainekavas esitatud temaatika piires.

11. Oskab lugeda lihtsat adapteeritud ja originaalteksti (igapäeva, populaarteaduslikku ja ilukirjanduslikku teksti).

12. Mõistab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjalikku teksti.

13. Oskab leida/eristada tekstist olulist infot.

14. Oskab loetut kavastada.

15. Oskab vajadusel lugeda häälega (anda edasi kirjapandud infot).

16. Oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja teatmeteoseid.

17. Oskab kirjutada isiklikku kirja, koostada lihtsamaid tarbekirju, õnnitlustervitus-, tänukaarti, küllakutset, teadet, lühiesseed, lühireferaati

3. 6. HINDAMINE:

Hindamine toimub trimestrite kaupa, ühes trimestris peab olema vähemalt kolm

arvestuslikku hinnet. Arvestuslikud hinded pannakse testi (teema või

grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; protsessihinnete koondhinnete eest.

Protsessihinded pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde ja tunnikontrollide eest.

4. 7. INTEGRATSIOON

Emakeel –omadussõnade võrdlemine, asesõna (enesekohased asesõnad), tegusõna ajavormid, kaudne kõne, umbisikuline tegumood, sidesõna, lauseõpetus

Geograafia—inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvaarv, jne)

Bioloogia – erinevad taime- ja loomaliigid, keskkonnakaitse

Kehaline kasvatus – erinevad spordialad

Kultuurilugu – inglise keele nädala läbiviimine (inglise keelt kõnelevate maade tutvustamine läbi postrite ja ettekannete, inglise kohvikukultuuri tutvustamine ja kogemine, inglise keelt kõnelevatest maadest pärit tuntud inimeste kohta ettekannete tegemine, erinevate mängude tutvustamine, jne).

Usuõpetus – kristlike väärtuste kujundamine, kristlike pühade tutvustamine.

8 .LÄBIVAD TEEMAD

1. Keskkond ja säästev areng

väärtustab looduslikku mitmekesisust, toimib keskkonda säästvalt, väärtustab säästvat tarbimisviisi, mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid

2. Tööalane karjäär

mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega, mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust ,tegeleb oma võimete uurimise ja arendamisega

3. Infotehnoloogia

kasutab infotehnoloogiat informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud, eesmärkidel suhtlemiseks, võimalusel loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste

4. Meedia

oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, suudab keele vahendusel mõista, vahendada, tõlgendada ja luua tekste

5. Kodukant

oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida huvitavamatest, vaatamisväärsustest, oskab juhatada teed, oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult