KEHTESTATUD

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi

direktori 01. septembri 2015

käskkirjaga nr 1.1-5/3

 

TALLINNA PÄÄSKÜLA GÜMNAASIUMI

KODUKORD

 

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel ja jõustub alates 01.09.2015.

Kodukord sätestab koostööks vajalikud õigused/ kohustused õpilastele ja kooli personalile. Kodukord on siduv kokkulepe, mis lähtuvalt üldistest väärtustest ja käitumise headest tavadest reguleerib lisaks seadustele ning muudele dokumentidele Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi igapäevaelu. Vastastikune suhtumine Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis on lugupidav, kõik osapooled on suhtlemisel võrdväärsed ja viisakad partnerid.

1. Üldsätted

1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1).

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras (PGS § 58 lg 1).

1.3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel (PGS § 69 lg 1). Kooli kodukord on väljas ka raamatukogus õpilastele nähtavas kohas (PGS § 69 lg 2).

1.4. Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras:

1.4.1. Nõuded õpilase käitumisele ja välimusele (Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 5; Gümnaasiumi riiklik õppekava § 15 lg 4).

1.4.2. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 lg 2).

1.4.3. Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks (PGS § 28 lg 2).

1.4.4. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS § 29 lg 4).

1.4.5. Tundi hilinemine, õppest puudumine ja õppest puudumise teavitamise kord (PGS § 35 lg 2, lg 3, § 36 lg 1, lg 2, lg 3).

1.4.6. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord (PGS § 55 lg 4).

1.4.7. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2).

1.4.8. Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitseks ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord (PGS § 44 lg 2, lg 3).

1.4.9. Kooli hoonest sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44 lg 2 ja § 44 lg 7).

1.4.10. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57).

1.4.11. Esemete hoiule võtmine kooli poolt, nende hoiustamine ja tagastamise kord (PGS § 58 lg 3 p 6, lg 5).

1.4.12. Tugija mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9).

1.4.13. Kooli territooriumil filmimise ja pildistamise kord (Isikuandmete kaitse seadus ja andmekaitse inspektsiooni juhend 09.04.2013 p 12.2).

1.4.14. Õpilaspileti kasutamise kord (Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrus nr 42 Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4).

2. Nõuded käitumisele ja välimusele

2.1. Kõik õpilased ja koolitöötajad järgivad Eesti Vabariigi seadusi ja täidavad kooli kodukorda. Austatakse üldtunnustatud ühiselu reegleid, käitutakse viisakalt.

2.2. Käitumisel tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi ning järgitakse kõlbluspõhimõtteid, üldkehtivaid moraalinorme (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu). Ei kasuta mitte kellegi kallal füüsilist ega vaimset vägivalda.

2.3. Kõik õpilased ja koolitöötajad esindavad ennast ja oma kooli väärikalt, ei kahjusta avalikus ruumis ( internet ja muu meedia ning suhtlus) kooli mainet.

2.4. Õpilane võtab osa kõigist kooli õppekavaga ettenähtud tundidest vastavalt kooli päevakavale või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes. Suhtub õpikohustustesse vastutustundega, respekteerib kaasõpilaste ja õpetajate õigust häirimatule õppetööle.

2.5. Õpilasel on kaasas kõik antud  koolipäevaks vajalikud õppevahendid, osaleb õppetundides ettevalmistatult, ei kasuta spikreid, plagiaati ja võltsimist, täidab koduseid ülesandeid.

2.6. Õpilasel on õigus osaleda ainealastes konsultatsioonides ning saada muud õpiabi ja nõustamist.

2.7. Õpilane õppetunnis viibides ei tegele muude tegevustega (söömine, joomine, närimiskummi närimine, teise õppeaine õppimine, meelelahutuslikud tegevused). Ei kasuta tunnis mittevajalikke esemeid pleierid, arvutid, telefonid, kaamerad, mängud jne.

2.8. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetunnis on lubatud aineõpetaja loal. Antud keelust üleastumise korral võtab aineõpetaja õpilaselt õppimist häirinud kõrvalise eseme ära ning tagastab selle õpilasele tunni lõpus. Korduva keelust üleastumise korral tagastatakse ese vaid lapsevanemale.

2.9. Õppetunnis on mobiiltelefoni helinaks "hääletu" ja õppetunni ajal telefonile ei vastata ega tehta "väljaminevaid kõnesid" ning ei saadeta sõnumeid. Erandjuhtudel palub õpilane mobiiltelefoni kasutamiseks luba õpetajalt.

2.10. Vahetundide ajal käitub õpilane nii, et see ei segaks kaasõpilasi: ei karju, rüsele ega jookse koridorides ja treppidel.

2.11. Õpilane on koolis välimuselt ja riietuselt korrektne, riietel ei ole sobimatut sümboolikat ja kooliruumides ei kanta üleriideid, peakatet ega kapuuts. Pidulikel kooliüritustel ja eksamile tulles on riietus soliidne, akadeemilisele üritusele kohane.

2.12. Õpilane kannab kehalise kasvatuse tundides spordirõivastust. Spordirõivastusega ei käida teistes õppetundides.

2.13. Õpilane kannab kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides vahetusjalatseid. Vahetusjalatsite nõue kehtib 01. oktoobrist kuni 01. maini. Vahetusjalanõudeks ei sobi jalanõud, mis määrivad põrandat ning ebaturvalised rullidega spordijalanõud. Suviseks koolivaheajaks viib õpilane vahetusjalanõud koju.

2.14. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Tundi hilinedes vabandab õpetaja ja kaasõpilaste ees.

2.15. Õpilane ei jäta väärtesemeid ja raha riietehoidu. Õpilane vastutab ise kooli kaasa võetud isiklike asjade eest.

2.16. Kooli ei võeta kaasa tubakatooteid (sh huuletubakas ja e-sigaret), alkohoolseid jooke, uimasteid, pürotehnikat ja teisi koolitööks mittevajalikke esemeid. Turvalisus tagamiseks ei võta õpilane kooli kaasa terariistu ega muid ennast ja teisi ohustavaid esemeid.

2.17. Õpilane käitub terviseteadlikult – ei tarbi alkohoolseid jooke, tubakatooteid, psühhotroopseid aineid ning ei äritse ega harrasta hasartmänge.

2.18. Õpilane hoiab puhtust koolimajas ja koolimaja ümbruses. Õpilane suhtub koolivarasse hoolivalt,ei kahjusta kooli ega teiste õpilaste või koolitöötajate vara, tagastab kooli poolt välja antud vahendid õigeaegselt. Õpilane täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid.

2.19. Õpilane jätab omal vastutusel jalgratta selleks ettenähtud kohta. Kooli ruumides ja välistrepil rataste ja rulluiskudega ei sõideta. Mootorsõiduki pargib omal vastutusel koolimaja ees olevale alale.

2.20. Õpilane täidab koolitöötajate põhjendatud ja seaduslike korraldusi.

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

3.1. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 20 sätestatut ja haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määruses nr 46 Kooliraamatukogude töökorralduse alused sätestatud erisusi.

3.2. Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel tagastama.

3.3. Õpikute tagastamine toimub raamatukoguhoidja poolt määratud tähtaja jooksul. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

4. Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks

4.1    Õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kooli kodukorda (PGS § 28 lg 1 p 4);

4.2    Õpilane on oluliselt kahjustanud Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi vara, mainet või au (PGS § 28 lg 2);

4.3    Õpilasele on õppetundidest põhjuseta puudumiste eest korduvalt avaldatud direktori käskkirjaga märkus (PGS § 28 lg 2);

4.4    Õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud (PGS § 28 lg 1 p 7). Kui õppeaine on üks või kaks kursust, peavad kõik kursuse hinded olema positiivsed (PGS § 28 lg 2);

4.5    Õpilasele on poolte gümnaasiumi kursuste läbimisel pandud ühes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja „puudulikud“  (PGS § 28 lg 2).

5. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord

5.1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli hindamisjuhendis ja kättesaadav kooli veebilehel.

5.2. Hindamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 § 32 sätestatust.

5.3. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-Kooli) vahendusel.

5.4. Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude. Õpilase ja/või vanema teabenõude alusel antakse õpilasele teavet hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi väljavõttena. Väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist saadetakse vanemale õpilase kaudu, kui õpilane on vähemalt 10-aastane. Noorema õpilase puhul saadetakse väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti.

6. Tundi hilinemine, õppest puudumine ja õppest puudumise teavitamise kord

6.1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Hilinemine üle 20 minuti loetakse tunnist puudumiseks.

6.2. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või arsti tõend, kooli direktsiooni, klassijuhataja või aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.

6.3. Koolipäeva jooksul õppetunnist lahkumisest (haigus, arsti juurde minek vm) teavitab õpilane klassijuhatajat või aineõpetajat (kui see pole võimalik, siis õppealajuhatajat või direktorit).

6.4. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on:

6.4.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

6.4.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas Rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;

6.4.3. olulised perekondlikud põhjused;

6.4.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud juhul.

6.5. Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav õpetaja õppealajuhatajale ja teistele osapooltele  hiljemalt kaks päeva enne ürituse toimumist. Õppealajuhataja on õigus mitte lubada üritusele õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava täitmisega.

6.6. Õppest puudumisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 35 ja 36 sätestatuga.

6.7. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu. Kui vanemal puudub ligipääs, siis valib vanem talle sobiva teavitamise viisi süsteemi puudumisest teavitamiseks (vanem võib teavitada kooli e-kirja teel, helistades kooli või saates koolile vastavasisulise teatise paberil).

6.8. Õpilane ja vanem väärtustavad kooli õppetööd ega planeeri perega pikemaid puhkusereise õppetöö ajal. Vältimatu vajaduse korral koolist eemalviibimiseks esitab vanem direktorile põhjendusega avalduse. Lubava otsuse korral peab õpilane puudumiseks saama kirjaliku nõusoleku igalt aineõpetajalt ning sõlmima personaalsed kokkulepped õppematerjali iseseisvaks omandamiseks.

6.9. Puudumine mistahes põhjusel ei vabasta õpilast õppematerjali iseseisvast omandamisest või puudutud tunnis antud õpiülesannete täitmisest.

7. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord

7.1. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust.

7.2. Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi ja kooli veebilehe kaudu.

7.3. Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteemi või kooli veebilehe vahendusel, siis tehakse õpilasele ja vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib kokku õpilase ja vanemaga individuaalselt.

7.4. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning muudatused selles loetakse õpilasele ja vanemale kättetoimetatuks elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu, kui vanem on tutvunud elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu vastava infoga.

7.5. Kui vähemalt 10-aastane õpilane on saanud õppeinfosüsteemi kaudu informatsiooni kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa kohta ja nendes tehtud muudatuste kohta, siis vastavalt Haldusmenetluse seadusele loetakse teavitatuks päevakavast ja selle muudatusest ka õpilase vanem.

7.6. Alla 10-aastase õpilase vanemale, kes ei ole tutvunud kooli päevakavas õpilasele kohalduva osaga või selles tehtud muudatustega elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu, edastatakse vastav teatis vanema antud elektronposti aadressile või muul viisil vastavalt eelnevale kokkuleppele vanemaga.

8. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

8.1 Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt ruumide kasutuskorrale neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata.

8.2 Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust.

8.3 Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutamisse lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

9. Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitseks ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

9.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.

9.2. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

9.3. Koolitöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile ja kooli kodukorrale.

9.4. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitamine:

9.4.1. õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukorrast või juhtumist peab õpilane teavitama koolitöötajat. Koolitöötajal on kohustus anda teave edasi kooli direktsioonile;

9.4.2. tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada koolitöötajale ning vajadusel helistada hädaabi numbril 112;

9.4.3. tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb täita elementaarseid ohutusereegleid. Kui osutub vajalikuks, tuleb väljuda organiseeritult koos koolitöötajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu vastavalt evakueerimise korrale.

9.5. Koolis töötavad tugispetsialistid, kelle poole õpilane saab probleemide korral pöörduda. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

9.6. Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, on koolitöötajal õigus nõuda temalt selgitust ja/või selgituskirja kirjutamist. Selgitusest ja/või selgituskirja kirjutamisest keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool õpilase suhtes rakendada seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid.

9.7. Kooli direktsiooni liige või klassijuhataja teavitab kooli kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või hooldajat ning ühiselt otsitakse probleemile lahendus.

9.8. Kui kooli direktsioon leiab, et õpilast ei saa mõjutada seadusega ette nähtud tugi- või mõjutusmeetmete rakendamisega ja koostöö vanematega või hooldajaga ei ole andnud oodatud tulemusi, teavitab kool kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, et kohaldada õpilasele alaealise mõjutusvahendite seaduses ette nähtud meetmeid.

9.9. Võõraste isikute viibimine kooli ruumides ei ole lubatud (erandiks on lapsevanemad, kooli ametikohustuste tõttu saabunud isikud ja kooli juhtkonna liikme poolt lubatud isikud).

9.10. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi-, narkojoobes või suitsetavad isikud või kodanikud, kes võivad ohustada õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kohe pöörduda politsei poole seaduses ettenähtud meetmete rakendamiseks.

9.11. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

10. Kooli hoonest sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest väljaliikumise piiramise rakendamise kord

10.1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse huvides on koolimaja välisuks suletud kella 9.15 – 13.00. Vajadusel tagab koolitöötaja sisse- ja väljaliikumise.

10.2. Õppepäeva jooksul on õpilasel õigus lahkuda koolimajast ja kooli territooriumilt vaid direktsiooni, klassijuhataja, aineõpetaja, arsti või vanema kirjalikul loal.

10.3. Õppetöö ajal kutsub külalisi koolimajja ainult direktsiooni loal.


11. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul

11.1. Koolis avaldatakse õpilastele õpingute jooksul tunnustust heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös, klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli, aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest või tunnustust vääriva teo eest.

11.2. Kooli tunnustusmeetmed on:

11.2.1. suuline kiitus;

11.2.2. kirjalik kiitus õpilaspäevikusse ja e-kooli;

11.2.3. kiitus direktori käskkirjaga;

11.2.4. tänukiri, diplom;

11.2.5. kiituskiri väga hea õppimise eest või väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines;

11.2.6. direktori käskkirjaga tunnustuse avaldamine kooli aastapäeval

11.2.7. kiitus põhikooli lõputunnistusel;

11.2.8. kuld- ja hõbemedal.

11.2.9. teate või tänukirja saatmine õpilase kodukoha omavalitsusele või endisesse kooli.

11.3. Õpilast tunnustatakse klassijuhatajate, aineõpetajate või teiste koolitöötajate ettepanekul.

12. Esemete hoiule võtmine kooli poolt, nende hoiustamine ja tagastamise kord

12.1. Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra eseme kahjustamise.

12.2. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 883 - § 896 sätestatust.

12.3. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse ese viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.

12.4. Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

13. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamine ja sellest teavitamise kord

13.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetamaks turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

13.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.

13.3. Õpilase suhtes rakendatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 lõikes 3 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

13.3.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;

13.3.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

13.3.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

13.3.4. õpilasele tugiisiku määramine;

13.3.5. kirjalik noomitus;

13.3.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

13.3.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

13.3.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

13.3.9. kohaldada üldkasulikku tööd kasvatuslikul eesmärgil vanema nõusolekul;

13.3.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

13.3.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

13.3.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

Põhjuseta puudumiste ja käskkirjade arvestust peetakse õppeaasta algusest õppeaasta lõpuni, st trimestri lõpp ei annulleeri eelnevaid põhjuseta puudumisi ega käskkirju.

13.4. Põhjendamata puudumiste korral kehtivad põhikooli õpilase jaoks ühe õppeperioodi jooksul järgmised mõjutusvahendid:

13.4.1. kuni 7 tundi – klassijuhataja teavitab vanemaid;

13.4.2. kuni 14 tundi – klassijuhataja teavitab tugisüsteemide koordinaatorit;

13.4.3. 20 tundi - õpilasele avaldatakse direktori käskkirjaga märkus;

13.4.4. üle 20. tunni – õpilase puudumisi arutatakse õpilase, vanema, klassijuhataja, eripedagoogi / sotsiaalpedagoogi ja vajadusel ka õppealajuhataja osavõtul ning õpilase käitumishinne alandatakse „mitterahuldavaks”.

 

13.5. Kui õpilane on puudunud ühe õppeveerandi jooksul põhjuseta 20% õppetundidest, teavitatakse sellest kohaliku omavalitsuse spetsialisti.

13.6. Põhjendamata puudumiste korral kehtivad gümnaasiumiõpilase jaoks järgmised mõjutusvahendid:

13.6.1. kuni 14 tundi - klassijuhataja vestleb õpilasega ja teavitab puudumisest lapsevanemat;

13.6.2. kuni 20 tundi - õpilasele avaldatakse direktori käskkirjaga märkus;

13.6.3. üle 21. tunni õpilasele avaldatakse direktori käskkirjaga vali noomitus.

13.7. Esildise õpilase mõjutamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja.

13.8. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.

13.9. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse ärakirja kättetoimetamise kaudu.


14. Kooli territooriumil filmimise ja pildistamise kord

Korra väljatöötamisel on lähtutud isikuandmete kaitse seadusest ja andmekaitse inspektsiooni juhendist 09.04.2013.a. p 12.2.

14.1. Koolis võib ilma laste ja lastevanemate nõusolekuta avalikustamise eesmärgil pildistada-filmida kooli juhtkonna loal. Filmitavaid tuleb sellest eelnevalt teavitada, et nad saaksid otsustada, kas soovivad kaamera ette jääda või mitte.

14.2. Internetti ei või üles riputada kaasõpilastest või õpetajatest salaja tehtud videot ja fotosid.

14.3. Kõik avalikud kooliüritused jäädvustatakse pildi- või filmimaterjalina ning valik neist on üleval kooli kodulehel ja/või sotsiaalmeedias.

15. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

15.1. Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.

15.2. Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:

1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;

2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.

15.3. Kool korraldab uue õpilaspileti väljaandmise juhul, kui muutuvad õpilaspiletile kantavad kooli andmed.

16. Lõppsätted

16.1. Kodukord esitatakse arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele ning selle kehtestab direktor.

16.2. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi esimeses klassijuhataja tunnis pärast kodukorra kehtestamist. Kodukorra reeglite täitmist kinnitab õpilane oma allkirjaga.

16.3. Muudatused kodukorras tehakse vahetult enne õppeaasta algust või seoses põhimääruse muudatustega.